Įstaigos pavadinimas AB „KAUNO ENERGIJA“
Pareigos MEISTRAS
Darbo vieta GAMYBOS DEPARTAMENTO ŠILUMOS TINKLŲ IR KATILINIŲ EKSPLOATAVIMO TARNYBOS ŠILUMOS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIUS
Reikalavimai
 • Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis;
 • Specializacija – šilumos ūkio eksploatavimo srityje ir atitinkamos kvalifikacijos pažymėjimai;
 • profesinė patirtis – rekomenduotina ne mažiau kaip 2 (dvejų) metų darbo stažas panašaus pobūdžio srityje;
 • užsienio kalbų žinojimas-anglų, rusų ar vokiečių kalbų pagrindai;
 • kompiuterinis raštingumas-pagrindai.
 • ŠTES meistras turi atitikti šiuos bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijus:
 • turi greitai ir kūrybiškai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti;
 • turi mokėti savarankiškai dirbti ir priimti sprendimus.
 • ŠTES meistras privalo turėti šiuos galiojančius kvalifikacinius pažymėjimus:
 • slėginių indų priežiūros meistro;
 • garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro;
 • padalinio vadovo.
Funkcijos
 • vykdo periodišką siurblinių, boilerinių įrenginių apžiūrą ir remontą;
 • imasi priemonių, kad siurblinių, boilerinių durys būtų nuolat užrakintos;
 • užtikrina veikiančių siurblių saugų funkcionavimą;
 • užtikrina, kad vamzdynai nebūtų semiami gruntinio ir paviršiaus vandens;
 • užtikrina planinių užduočių ir normatyvų laikymąsi;
 • užtikrina patikėtų įrenginių eksploataciją pagal teisės aktų reikalavimus;
 • stebi ir užtikrina statybinių konstrukcijų hidroizoliacijos garo stovį;
 • supažindina jam priskirtos grupės darbuotojus, jiems pasirašant su eksploatavimo, saugos darbe, gaisrinės saugos instrukcijomis ir pareiginiais nuostatais;
 • užtikrina, kad jam priskirtos grupės darbuotojai laikytųsi savo pareiginių ir tarnybos nuostatų, eksploatavimo, saugos darbe, gaisrinės saugos instrukcijų bei galiojančių taisyklių;
 • užtikrina, kad jam priskirtos grupės darbuotojai būtų aprūpinti darbo rūbais, avalyne bei higienos priemonėmis, įrankiais, medžiagomis, individualiomis apsaugos priemonėmis ir kitomis darbams atlikti būtinomis priemonėmis;
 • užtikrina, kad darbams atlikti būtų skiriami tik apmokyti, tinkamos kvalifikacijos darbuotojai;
 • kontroliuoja kaip grupės patalpose palaikoma tvarka ir švara;
 • praveda jam priskirtos grupės darbuotojų mokymą ir instruktavimą;
 • užtikrina jam priskirtos grupės darbuotojų gaisrinės saugos taisyklių laikymąsi;
 • užtikrina eksploatuojamų objektų priešgaisrinio režimo laikymąsi;
 • užtikrina, kad darbai su pavojingomis, kenksmingomis, lengvai užsiliepsnojančiomis ir degiomis medžiagomis būtų atliekami laikantis šio pobūdžio darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • sudaro reikalingų medžiagų atsargas;
 • numato įrenginių kapitalinio ir paprasto remonto darbų apimtis;
 • kontroliuoja, kad materialines vertybes ir medžiagas jam priskirtos grupės darbuotojai naudotų ekonomiškai bei tikslingai;
 • užtikrina savo grupės aprūpinimą reikalingomis medžiagomis, atsarginėmis dalimis ir įrengimais;
 • tikrina rangovų atliekamų darbų sąmatas, jas taiso ir koreguoja;
 • dalyvauja komisijose tikrinančiose skundus, incidentus, ruošia atsakymus į raštus projektus;
 • savalaikiai pateikia būtinas ataskaitas;
 • kasdien atlieka operatyvinės dokumentacijos patikrinimą, susipažinus-pasirašo;
 • kontroliuoja, kaip jam priskirtos grupės darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų;
 • kontroliuoja, kad asmeninės apsaugos priemonės būtų laikomos, džiovinamos, skalbiamos, valomos, taisomos, tikrinamos pagal tvarką, nustatytą atitinkamuose dokumentuose;
 • kontroliuoja, kad vykdant darbus, susijusius su užteršimu, darbuotojams nemokamai būtų duodamos asmens higienos priemonės (muilas, rankšluosčiai ir kt.);
 • užtikrina, kad jam priskirtos grupės darbuotojams būtų suteikiama pirmoji medicinos pagalba ir jeigu reikia iškviečia greitąją medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų darbe, ūminių susirgimų darbe atvejais;
 • organizuoja jam priskirtos grupės darbuotojų, susirgusių darbo vietoje arba nukentėjusių nuo traumų, gabenimą į sveikatos priežiūros įstaigas, kai nebūna kviesti greitosios medicinos pagalbos;
 • neleidžia grupės darbuotojui dirbti tą dieną (pamainą), kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;
 • laikytis darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;
 • atlieka kitas Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su atliekamomis pareigomis;
Darbo užmokestis Iki 600 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu personalas@kaunoenergija.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 305 842
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2016-07-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha