Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, informacijos teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, projektinio valdymo principus;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.  mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti savarankiškas, pareigingas, darbštus.

 

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. peržiūrėti ir teikti skyriaus vedėjui vizuoti ar pasirašyti siunčiamuosius dokumentus, skyriaus darbuotojų parengtus ar kitų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padalinių pateiktus derinti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis ir kitus dokumentus;

2. registruoti gautus dokumentus, skyriaus darbuotojų parengtus ir skyriaus vedėjo pasirašytus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora“ (toliau – „Kontora“);

3. įvesti skyriaus vedėjo rezoliucijas į „Kontorą“, paskirstyti ir perduoti skyriaus darbuotojams raštus ir kitus dokumentus su skyriaus vedėjo rezoliucijomis, stebėti, ar laikomasi skyriaus vedėjo rezoliucijų ir pavedimų vykdymo terminų, ir nuolat teikti apie tai informaciją skyriaus vedėjui;

4. dalyvauti pagal kompetenciją skyriaus vedėjo rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų, sudarytų klausimams, susijusiems su skyriaus kompetencija, spręsti, darbe, vedėjo pavedimu informuoti skyriaus darbuotojus apie skyriaus vedėjo rengiamus posėdžius, pasitarimus, rengti posėdžių ir pasitarimų protokolus ir juos registruoti;

5. pildyti Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir laiku pateikti jį atsakingam už darbuotojų darbo laiko apskaitą Savivaldybės administracijos padaliniui, sudaryti darbuotojų atostogų grafiką ir teikti jį tvirtinti;

6. rengti skyriaus dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo, jo registrų sąrašo projektus, sudaryti skyriaus dokumentacijos plano suvestinę;

7. tvarkyti, sudaryti ir saugoti pagal skyriaus dokumentacijos planą skyriaus vedėjo priskirtas dokumentų bylas, tvarkyti skyriaus dokumentų bylų apskaitą, rengti dokumentų naikinimo aktus ir organizuoti atrinktų naikinti bylų sunaikinimą, rengti pažymas apie darbo stažą, išduoti patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus, kitus skyriaus archyve saugomus oficialius dokumentus, reikalingus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

8. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą, veiklos planą, Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą ar atliekant jų įgyvendinimo priežiūrą;

9. kaupti informaciją apie Savivaldybės strateginių plėtros, veiklos ir metinių planų veiklų įgyvendinimą, rodiklių pasiekimą ir rengti apibendrintas su šių planų įgyvendinimu susijusias ataskaitas;

10. dalyvauti rengiant skyriui priskirtas programas, kvietimus teikti paraiškas, kitus su priskirtomis programomis susijusius dokumentus, juos derinti su suinteresuotomis šalimis ir organizuoti šių dokumentų tvirtinimą ir viešinimą;

11. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant projektų, pateiktų pagal administruojamas programas (toliau – programų projektai), finansavimo sutartis, jų pakeitimus projektų įgyvendinimo metu, koordinuoti programų projektų įgyvendinimą ir vykdyti priskirtų projektų priežiūrą;

12. dalyvauti pagal savo kompetenciją rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

13.  bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, teikti skyriaus darbuotojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

14. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 638 (apie 670 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
  3. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu komanda@kaunas.lt, laiško pavadinimas „Dėl Strateginio planavimo skyriaus specialisto“

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-07-16

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.