• Įstaigos pavadinimas Kauno Jono Jablonskio gimnazija
  Pareigos Mokytojo padėjėjas, 1 pareigybė, nuo 2017 m. rugsėjo  18 d.
  Darbo vieta

  Kauno Jono Jablonskio gimnazija

  Aušros g. 3, LT-44173 Kaunas

  Reikalavimai
  • Ne žemesnis kaip aukštesnysis  išsilavinimas;
  • Geri anglų kalbos kalbėjimo įgūdžiai
  Funkcijos
  1. Padėti mokiniui (mokinių grupei):
  2. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, po pamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
  3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

  1.3.   paaiškinti anglų kalba mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;

  1.4.   padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;

  1.5.   padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;

  1. Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
  2. Vykdyti mokytojo, kuriam padeda, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, logopedo ir kitų specialistų nurodymus;
  3. Vykdyti mokyklos nuostatuose įtvirtintas funkcijas, laikytis gimnazijos darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;
  4. Laiku, kokybiškai vykdyti gimnazijos direktoriaus ir kitų gimnazijos vadovų pavedimus;
  5. Domėtis ugdymo naujovėmis, kūrybiškai taikyti jas savo veikloje, sistemingai kelti kvalifikaciją (ne mažiau kaip 5 dienas per metus);
  6. Bendradarbiauti su mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais, gimnazijos rėmėjais, socialiniais partneriais, visuomene, kurti ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

  8. Kartu su kitais gimnazijos darbuotojais užtikrinti vaikų saugumą gimnazijoje, kurti sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką; apie pastebėtus patyčių, smurto atvejus gimnazijoje, sužinojus ar esant įtarimui apie smurtą prieš vaiką artimoje aplinkoje nedelsiant informuoti gimnazijos  direktorių žodžiu (vėliau – ir raštu)

  Darbo užmokestis          Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, profesinį stažą
  Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas
  Dokumentų priėmimo vieta Dokumentus pateikiant:
  • asmeniškai

  Kauno Jono Jablonskio gimnazijos raštinė

  Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

  Telefonas               (8 37) 20 23 37

  el. paštas                   jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt

  Dokumentų priėmimo terminas

  2017-09-14

  Atrinkti kandidatai bus pakviesti individualiam pokalbiui 2017-09-15

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha