Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Pareigos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Baltijos g. 28, Kaunas
Reikalavimai
 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą universitetinį išsilavinimą;
 • turėti pedagoginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti pakankamų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
 • gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus įstaigos bendruomenės narių santykius;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir teikti išvadfas;
 • sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti rengti bei tvarkyti įstaigos vidaus dokumentus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir įstaigos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, direktoriumi, institucijomis;
 • gebėti rengti ir įgyvendinti įstaigos metinius bei strateginį planus ir individualią ugdymo programą;

Privalumai:

 • vadybinė arba aukšta pedagoginė kategorija;
 • edukologijos magistro laipsnis;
 • užsienio kalbų mokėjimas;
 • projektų rengimo patirtis
Funkcijos  direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Darbo užmokestis darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka, atsižvelgiant į išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikaciją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymas dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • gyvenimo aprašymas;
 • motyvacinis laiškas;
 • pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas
Dokumentų priėmimo vieta Baltijos g. 28, Kaunas, raštinė, el paštu: l.d.gintarelis@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. 8 37 377575, el paštas: l.d.gintarelis@gmail.com
Dokumentų priėmimo terminas

 iki 2017 m. spalio 3 d. 14.00 val.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai, kiekvienam asmeniškai pranešant pokalbio laiką

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha