Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Lakštutė“
Pareigos direktorius
Darbo vieta Parko g. 10, Kaunas
Reikalavimai Direktorius privalo:
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygi pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei patirtį;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
 4. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis
Funkcijos

Direktorius atlieka šias funkcijos:

2017 m. balandžio 25 Tarybos sprendimas Nr. T- 232 Biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktoriaus pareigybės aprašymas 1.2.

Darbo užmokestis Direktoriau pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į grupių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir vadybinę kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal aprašo 1 priedą;;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentai dokumentus turi pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriui (336 kab., Laisvės al. 94A, 44251 Kaunas) tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku dziuljeta.varanauskiene@kaunas.lt iki 2017 m. spalio 27 d. 15. 45 valandos. Telefonas pasiteirauti (8 37) 42 31 16 trumpasis 3816
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai dziuljeta.varanauskiene@kaunas.lt; Telefonas pasiteirauti (8 37) 42 31 16 trumpasis 3816
Dokumentų priėmimo terminas

Konkursas paskelbtas 2017-09-11

Dokumentai priimami iki 2017-10-27

Atranka 2017 m. lapkričio 8 dieną.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha