Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (2 et. nuo 2018-09-01)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje (privalumas).
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
 • Dokumentų rengimo, tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos išmanymas.
 • Gebėjimas taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti vaikų ugdymą bei kitas veiklas.
 • Gebėjimas efektyviai bendrauti ir  bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas
Funkcijos Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja:
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
 • Kuria ugdymosi aplinką.
 • Kuria gerą grupės mikroklimatą.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
 • Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu
Darbo užmokestis Pagal tarifikaciją (atsižvelgiama į turimą išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija)
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Buvusios darbovietės rekomendacija (jei turite)
 • Pažyma pagal nuorodą: https://www.ird.lt/lt/paslaugos/ itaiamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-iknr-paslaugos (

https://www.ird.lt/lt/paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registr-iknr-paslaugos). (Reikia pačiam pretendentui jungtis prie portalo ir užsisakyti tą pažymą.)

Dokumentų priėmimo vieta

Draugystės g.5C, Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“

Direktoriaus kabinetas arba el. p. darzelis.vaidilute@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel (837) 456022
Dokumentų priėmimo terminas 2018-06-14 – 2018-06-29 iki 10 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha