Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Pareigos Mokytojas  (1 et. nuo 2020-02-01)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Reikalavimai  
 1. Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
 2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
 3. Gebėjimas taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti vaikų ugdymą bei kitas veiklas.
 4. Gebėjimas efektyviai bendrauti ir  bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Funkcijos
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
 • Kuria ugdymosi aplinką.
 • Kuria gerą grupės mikroklimatą.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
 • Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
Darbo užmokestis

 

Pagal tarifikaciją (atsižvelgiama į turimą išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,64 iki  6,23.

*Koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (2017-01-17 Nr. XIII-198), atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Dokumentų priėmimo vieta

Draugystės g.5C, Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“

Direktoriaus kabinetas arba el. p. darzelis.vaidilute@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel (8 37) 456022
Dokumentų priėmimo terminas 2020-04-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha