Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“
Pareigos Meninio ugdymo (muzikos)  mokytojas – 0,25  etato (terminuota darbo sutartis, darbuotojo vaiko priežiūros atostogų metu)
Darbo vieta

S. Žukausko g. 17, Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“

Reikalavimai
 • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) muzikinį išsilavinimą ir įgytą pedagogo kvalifikaciją;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais bei jų tėvais, darželio pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei dirbti su jais komandoje;
 • turėti šias vertybines nuostatas: meilė ir pagarba vaikui, atsakomybė,  kolegialumas, kūrybiškumas ir noras nuolat tobulėti.
Funkcijos
 • planuoja muzikinę veiklą, rengia ugdymo planą (programą) pagal lopšelio-darželio metų veiklos planą, bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus, mokslo metų pabaigoje pristato veiklos ataskaitą;
 • kuria didaktiniu požiūriu tinkamą muzikinio ugdymosi aplinką, parenka vaiko amžių ir galimybes atitinkančias muzikinio ugdymo(si) priemones;
 • organizuoja muzikinio ugdymo užsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pagal patvirtintą tvarkaraštį;
 • organizuoja veiklą gabiems vaikams, tenkina vaikų saviraiškos bei saviugdos poreikius;
 • sistemingai stebi, nustato ir vertina ugdytinių muzikinius gebėjimus;
 • taiko tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, ugdo kūrybinį, estetinį ir sociokultūrinį ugdytinių santykį su muzika;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su lopšelio-darželio pedagogais bei kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja įvairius renginius įstaigoje ir už jos ribų.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į įgytą išsilavinimą. Pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,43 iki 8,62.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių kursų pažymėjimai;
 • Medicininė asmens knygelė.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“  raštinė, el.paštu  varpelisld@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Direktorė (8 37) 386702; mob. 8 610 13101; raštinė (8 37) 386704
Dokumentų priėmimo terminas Iki  2020 m. rugsėjo 30 dienos.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha