Įstaigos pavadinimas Kauno menininkų namai, įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – V. Putvinskio g. 56-1, LT-44211 Kaunas, (kodas – 188204249)
Pareigos Direktorius
Darbo vieta V. Putvinskio g. 56-1, LT-44211 Kaunas
Reikalavimai
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip dvejų metų vadovavimo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams darbo patirtį arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip dvejų metų vadovavimo kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais su kultūros įstaigų administravimu susijusiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ ar lygiaverčio biuro programų paketo programomis;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą) ne žemesniu kaip B1 (pažengusio vartotojo lygmens) kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Kauno miesto savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
 • gebėti: formuluoti Įstaigos strateginius veiklos tikslus, derančius su valstybės ir (ar) savivaldybės prioritetais; inicijuoti ir valdyti pokyčius; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti Įstaigos veiklos kontekstą; priimti ir įgyvendinti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus veiklai tobulinti; užmegzti veiksmingus viešuosius ryšius ir partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
 • išmanyti ir mokėti taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
 • mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
 • mokėti vertinti esamą kultūros aplinką;
 • mokėti vertinti, analizuoti Įstaigos veiklos programas ir projektus;
 • mokėti organizuoti ir planuoti Įstaigos darbą, gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus;
 • gebėti: aiškiai perteikti Įstaigos viziją, misiją ir tikslus, įkvėpti ir motyvuoti darbuotojus siekti jų; formuoti ir valdyti komandas; veiksmingai perduoti užduotis darbuotojams ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą; kurti mokymuisi palankią aplinką, sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir tobulėti, atskleisti jų potencialą;
 • gebėti: kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti Įstaigos organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; kurti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią Įstaigos veiklos kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; vertinti kūrybinio, meninio, edukacinio turinio kokybę; nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų Įstaigai funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius ir paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

 • Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir su Įstaigos administravimu ir kultūros politika susijusiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, Įstaigos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
Funkcijos Direktoriaus funkcijos yra šios:
   • organizuoti Įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinti Įstaigos tikslai ir atliekamos funkcijos, veikti Įstaigos vardu;
   • užtikrinti metinių Įstaigos veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, juos derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
   • nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo Įstaigos darbuotojus, juos skatinti;
   • užtikrinti racionalų ir taupų Įstaigos lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
   • užtikrinti, kad Įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
   • kaupti ir analizuoti informaciją apie Įstaigos suteiktas paslaugas;
   • inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos metinės veiklos programos, priemonių planų, tiesiogiai direktoriui pavaldžių padalinių ir darbuotojų darbo planų, kitų planinių dokumentų užduočių vykdymą;
   • tvirtinti Įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo tvarkos aprašus;
   • organizuoti Įstaigos turto apsaugą;
   • garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
   • informuoti Įstaigos savininką apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;
   • atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, vadovaujantis finansų kontrolės taisyklėmis;
   • dalyvauti įvairių komisijų, darbo grupių, susijusių su Įstaigos priežiūra, plėtra ir Įstaigos nuostatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;
   • užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;
   • vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 13,08
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą (pridedama);

5. savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės, įstaigos vadovo pareigybei;

6. užsienio kalbos mokėjimo lygį, patvirtinantį dokumentą.

Dokumentų priėmimo vieta Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai ir komanda.kaunas.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 331 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022-06-06

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.