Įstaigos pavadinimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pareigos Raštvedys – 1 etatas
Darbo vieta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija (Miško g. 1 g., 44321 – Kaunas)
Reikalavimai

Profesinis išsilavinimas, aukštesnysis, aukštasis išsilavinimas.

Sugebėti vadovautis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis  ir standartais reglamentuojančiais gautų, siunčiamų dokumentų rengimą, saugojimą, tvarkymą, naudojimą ir apskaitą.

Mokėti apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu, būti pareigingam, darbščiam.

Mokėjimas dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office (Word, Excel ir kt.), PowerPoint,  Outlook programomis.

Funkcijos Pagal raštvedžio pareigybės aprašymą.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis  nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į Įstatyme nustatytą pareiginės algos koeficientų intervalą, profesinio darbo patirtį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Miško g. 1, 204 kabinetas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2019 m. rugsėjo 11 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbio su atrinktais pretendentais datą pranešame individualiai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel (8 37) 42 41 72

Mob. 8 620 98 992

el. paštu: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2019 m. rugsėjo 11 d. 15.00 val.