Įstaigos pavadinimas Kauno kino centras „Romuva“ (toliau – Centras), įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 54, Kaunas (kodas–132082597)
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Laisvės al. 54, Kaunas
Reikalavimai

Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo patirtį;

3. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, komunikabilus, diplomatiškas, tolerantiškas;

4. išmanyti 5 punkte nurodytus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;

5. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą ir turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais;

7. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;

8. mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas ir projektus;

9. išmanyti ir gebėti atlikti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;

10. mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;

11. mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

12. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

13. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, etikos normas ir gebėti vadovautis jais savo veikloje.

Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir su Centro administravimu ir kultūros politika susijusiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, Centro nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

*Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

*Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos Kauno kino centro „Romuva“ direktoriaus pareigybė reikalinga Centro veiklai organizuoti ir veikti Centro vardu, Centro priežiūrai, plėtrai ir Centro nuostatuose nurodytų tikslų įgyvendinimui ir funkcijų vykdymui užtikrinti. Direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
Darbo užmokestis Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis dauginamas iš koeficiento 12,43 (atskaičius mokesčius apie 1320 Eur).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą;
  5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai ir komanda.kaunas.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-03-02, pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha