Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinis apskaitos skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
  3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą;
  4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);
  5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti savarankiškas, pareigingas, darbštus.
Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. tvarkyti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos vykdomų programų (toliau – programos) išankstinių apmokėjimų ir mokėtinų sumų tiekėjams, rangovams ir kitoms organizacijomis apskaitą, lėšų sąnaudų ir panaudotų finansavimo sumų apskaitą, išlaidų analitinę apskaitą pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;

2. rengti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų programų paraiškas gauti finansavimą;

3. tvarkyti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų registrų apskaitą ir sudaryti suvestinius apskaitos registrus;

4. tikrinti Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, pateiktus apskaitos dokumentus, susijusius su į apskaitą įtrauktų sutarčių, sudarytų su tiekėjais, rangovais ir kitomis organizacijomis, vykdymu, reikalauti, kad pateikti dokumentai būtų tinkamai įforminti ir sutvarkyti;

5. rengti ir teikti bankams mokėjimo pavedimus, naudojantis banko internetine klientų aptarnavimo sistema;

6. rinkti ir teikti duomenis apie mokėtiną gyventojų pajamų mokestį, susijusį su į apskaitą įtrauktų sutarčių vykdymu, ir duomenis, reikalingus gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoms parengti;

7. derinti su tiekėjais, rangovais ir kitomis organizacijomis mokėtinas ir gautinas sumas, rengti suderinimo aktus;

8. rinkti ir teikti duomenis, reikalingus išlaidų sąmatos vykdymo ir finansinėms ataskaitoms ir šių ataskaitų aiškinamųjų raštų priedams parengti;

9. bendradarbiauti ir keistis informacija buhalterinės apskaitos ir kitais skyriaus veiklos klausimais su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, rengti raštus, nagrinėti pareiškėjų prašymus, skundus ir atsakyti į juos, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 6,3 (atskaičius mokesčius apie 660 Eur)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą.
  Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

 Iki 2019-12-04

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha