Įstaigos pavadinimas Vaikų gerovės centras „Pastogė“, įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – P. Plechavičiaus g. 21, LT-49260, Kaunas, (kodas–235144560)
Pareigos Direktorius
Darbo vieta P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas
Reikalavimai

Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo ar teikimo organizavimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti centro darbą;

6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

7. gerai mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą ir mokėti bent vieną Europos Sąjungos kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

8.gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus

9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas.

*Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

**Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos Direktoriaus funkcijos yra šios:
 1. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais organizuoti centro darbą, kad būtų įgyvendinti centro tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;
 2. analizuoti centro veiklos ir valdymo išteklių būklę, teikti siūlymų dėl centro veiklos rodiklių nustatymo;
 3. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, užtikrinti jų vykdymo kontrolę;
 4. garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
 5. užtikrinti, kad centro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;
 6. kaupti, analizuoti ir teikti savininkui informaciją apie centro suteiktas paslaugas;
 7. priimti sprendimus pagal centro nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją centro veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti centro dokumentus, teikti valstybinėms institucijoms informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
 8. organizuoti centro turto apsaugą, užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 9. užtikrinti metinių ir strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, juos derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. teisės aktų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, skatinti juos, skirti jiems drausmines nuobaudas, nustatyti centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
 11. tvirtinti centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus centro veiklai užtikrinti reikalingus dokumentus, organizuoti centro dokumentų saugojimą ir tvarkymą;
 12. tvirtinti centro struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 13. organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 14. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir centro savininko pavedimus.
Darbo užmokestis Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas 13,25.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą (pridedama);

5. savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės, įstaigos vadovo pareigybei;

6. užsienio kalbos mokėjimo lygį, patvirtinantį dokumentą.

Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai ir komanda.kaunas.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 331 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-10-06

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.