Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

2. turėti nuo 2  metų darbo patirtį, susijusią su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių ar kitų tarptautinės finansinės paramos fondų finansuojamų viešojo sektoriaus projektų rengimu ir/ar įgyvendinimu;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės investicijų politiką, ES finansinės paramos panaudojimą, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, taip pat ES teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinę paramą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1.dalyvauti projektų valdymo darbo grupėse ir vykdyti projektų koordinatoriaus funkcijas;

2. rengti projektų administravimo dokumentus (paraiškas, mokėjimo prašymus, projektų atskaitas ir kt.), bendradarbiauti su projektą finansuojančiomis institucijomis ir projektų partneriais;

3. dalyvauti rengiant investicijų projektus, paraiškas, projektinę dokumentaciją, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų dokumentus ES fondų investicijoms ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių finansavimui, Valstybės investicijų programos finansavimui gauti;

4. padėti atlikti pirminį investicijų projektų, projektų paraiškų ir lydimųjų dokumentų vertinimą;

5. konsultuoti Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, įstaigas ir įmones nacionalinių, ES fondų investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais, teikti metodinę pagalbą projektų vadovams bei projektų valdymo grupių nariams;

6. pagal savo kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;

7. dalyvauti rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl paraiškų teikimo, darbo grupių sudarymo, projektų įgyvendinimo ir ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo;

7. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis (nuo 720 iki 900 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams;
  3. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu komanda@kaunas.lt, laiško pavadinimas “Dėl Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-01-03

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha