Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Žaliakalnio seniūnijos specialistas
Darbo vieta Žaliakalnio seniūnija (Partizanų g. 5, 50207 Kaunas)
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS);

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios (pareigybės lygis – A2):

1. derinti seniūno susitikimų ir pasitarimų laiką, informuoti seniūną ir kitus suinteresuotus asmenis apie vykstančius susitikimus, priėmimus ir kitus renginius,  teikti pagal savo kompetenciją informaciją apie seniūnijos atliekamas funkcijas, paruošti dokumentus notariniams veiksmams atlikti, derinti su seniūnu ir gyventojais notarinių veiksmų atlikimo laiką;

2. rengti ir išsiųsti raštus, pažymas, sisteminti, tvarkyti korespondenciją, registruoti gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus, susipažinti su gautais seniūnijos dokumentais, juos paskirstyti ir perduoti seniūnijos darbuotojams seniūno rezoliucijoms vykdyti, vykdyti seniūno rezoliucijų ir pavedimų kontrolę, nuolat teikti seniūnui informaciją apie jų vykdymą ir vykdymo terminus;

3. rengti pagal savo kompetenciją Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

4. sudaryti ir saugoti seniūno įsakymu priskirtas seniūnijos dokumentų bylas, tvarkyti seniūnijos dokumentų bylų apskaitą, rengti ir teikti atitinkamiems Savivaldybės administracijos padaliniams skyriaus dokumentacijos plano suvestines, ateinančiais metais numatomų sudaryti bylų sąrašus, laikinai saugomų bylų sąrašus, atrinktų naikinti bylų (dokumentų) aktus, ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, atlikti ilgai ir nuolat saugomų dokumentų inventorizavimą;

5. tvirtinti seniūnijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą;

6. tvarkyti seniūnijos priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalus, pildyti FVAS seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir paskutinę mėnesio darbo dieną pateikti jį atsakingam už darbuotojų darbo laiko apskaitą Savivaldybės administracijos padaliniui, sudaryti darbuotojų atostogų grafiką ir teikti jį tvirtinti;

7. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, seniūno rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose su interesantais ir svečiais, seniūno pavedimu rengti posėdžių ir pasitarimų protokolus;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, teikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams konsultacijas, informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, rengti atsakymus į paklausimus;

9. vykdyti kitus su seniūnijos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 5,8 (apie 610 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu komanda@kaunas.lt, laiško pavadinimas “Dėl Žaliakalnio seniūnijos specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-03-13 (ATRANKA ATŠAUKTA Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha