Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Nemuno g. 29., Kaunas
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti iki 2 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema „Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS), Viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – VIPIS);

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. teikti pagal savo kompetenciją informaciją apie skyriaus atliekamas funkcijas, derinti skyriaus vedėjo susitikimų ir pasitarimų laiką, informuoti skyriaus vedėją ir kitus suinteresuotus asmenis apie vykstančius susitikimus;

2. sisteminti, tvarkyti korespondenciją, registruoti dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ skyriaus vedėjo įsakymus, skyriaus gautus ir siunčiamus dokumentus, susipažinti su gautais dokumentais, juos paskirstyti ir perduoti skyriaus darbuotojams skyriaus vedėjo rezoliucijoms vykdyti, rengti ir išsiųsti raštus, stebėti, kaip laikomasi skyriaus vedėjo rezoliucijų ir pavedimų vykdymo terminų, ir nuolat teikti skyriaus vedėjui informaciją apie terminų laikymąsi;

3. tvarkyti, sudaryti ir saugoti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtas skyriaus dokumentų bylas, tvarkyti jų apskaitą, užtikrinti dokumentų saugojimą ir naikinimą;

4. rengti ir teikti atsakingam už dokumentų valdymą Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padaliniui skyriaus dokumentacijos plano suvestines, skyriaus dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo, registrų sąrašo projektus;

5. organizuoti skyriui priskirtų juridinių asmenų dokumentacijos planų, jų papildymų sąrašų, dokumentų registrų sąrašų, bylų apyrašų sąrašų, bylų apyrašų, dokumentų naikinimo aktų ir kitų su dokumentų valdymu susijusių apskaitos dokumentų teikimą derinti skyriaus vedėjui;

6. pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus daryti skyriuje saugomų dokumentų kopijas, nuorašus, rengti išrašus, saugomų dokumentų pagrindu rengti pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus juridiniams faktams patvirtinti;

7. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi teikimo, esant pagrindui – kreiptis į atsakingas socialinių paslaugų įstaigas dėl šių išvadų pateikimo ir apie jas informuoti pareiškėjus;

8. pildyti FVAS skyriaus  darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir paskutinę mėnesio darbo dieną pateikti jį atsakingam už darbuotojų darbo laiko apskaitą Savivaldybės administracijos padaliniui, sudaryti darbuotojų atostogų grafiką ir teikti jį tvirtinti;

9. registruoti skyriaus sąskaitų faktūrų duomenis FVAS sutarčių modulyje ir VIPIS;

10. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

11. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus

Darbo užmokestis koeficientas 6,53 (apie 690 Eur. atskaičius mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus)
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

 Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu komanda@kaunas.lt, laiško pavadinimas “Dėl Socialinių paslaugų skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2020-06-22

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha