Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Pareigos direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pagal terminuotą darbo sutartį)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Tukas“, Pakraščio g. 7 A, Kaunas
Reikalavimai
 • turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą;
 • turėti pedagoginę kvalifikaciją ir ne mažiau kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti MS Office programomis;
 • žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Funkcijos
 • organizuoja ugdymo programų rengimą, analizuoja pasiekimus, fiksuoja pokyčius, teikia siūlymus ir projektus ugdymo klausimais;
 • koordinuoja įstaigos veiklos (įsi)vertinimo darbo grupės veiklą ir teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos kokybės gerinimo;
 • organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ugdymo procesą, ugdytinių ugdymosi pažangą, inicijuoja ir koordinuoja komandinį darbą projektams kurti ir įgyvendinti;
 • stebi, analizuoja ugdymo procesą ir vertina ugdymo kokybės rezultatus;
 • teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai ir registrai;
 • organizuoja tėvų poreikius atitinkantį pedagoginį švietimą, tėvų įtraukimą į ugdymo proceso organizavimą;
 • koordinuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų metodinės grupės veiklą, inicijuoja gerosios patirties sklaidą, profesinę raidą;
 • tvarko pedagogų ir mokinių duomenų bazę ir atsako už jų registro tvarkymą;
 • inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimo programų rengimą ir vadovauja jų įgyvendinimui;
 • planuoja pirkimus iš Mokymo lėšų, yra materialiai atsakingas;
 • plečia Įstaigos ryšius, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei socialiniais partneriais;
 • teikia konsultacijas pedagogams dėl ugdymo proceso organizavimo, dokumentacijos pildymo;
 • vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu, vaduoja įstaigos direktorių jo atostogų, ligos, komandiruočių metu;
 • išvykus direktoriui iš įstaigos, vykdo direktoriaus pareigas.

Papildomi gebėjimai ir privalumai:

 • dirbti Personalo valdymo informacine sistema;
 • geri Mokinių ir Pedagogų registrų administravimo, darbo laiko žiniaraščių ir tabelių sudarymo įgūdžiai;
 • patirtis organizuojant ir vykdant tarptautinius projektus;
 • gebėti kalbėti ir rašyti (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • noras dirbti komandoje;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
 • savarankiškumas, atsakingumas, gebėjimas siekti rezultato.
Darbo užmokestis  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,76-10,44.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą (patvirtinta 2017-06-21 Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 • privalumų sąrašą, nurodydamas savo dalykines savybes ir įgūdžius.
Dokumentų priėmimo vieta

El. paštu – rastine@darzelistukas.lt;

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, siunčia CV nurodytu adresu iki 2019 m. balandžio 30 d. Pokalbiui bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai rastine@darzelistukas.lt;
Dokumentų priėmimo terminas 2019-04-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha