Įstaigos pavadinimas Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Pareigos Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas. 11 pamokų/sav.  5-8, I, II gimnazijos klasių mokiniams.
Darbo vieta Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Žeimenos g. 66, Kaunas
Reikalavimai Turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro  2019 m. liepos 16 d. įsakymo Nr.V-831 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.
Funkcijos Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio dėstymas pagal Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2017-11-28 įsakymu Nr. V-943
Darbo užmokestis Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu patvirtintu 2018-06-29 Nr. XIII-1395, atsižvelgiant į mokytojo darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 6,42 iki 9,02)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1.      Prašymą leisti dalyvauti darbo pokalbyje;

2.      Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.      Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.      Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei turi);

5.      Sveikatos paso, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimo kopijas.

6.      Pažymos iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens registro kopiją.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimo vieta

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus raštinė, Žeimenos g. 66, Kaunas.

Registruotu  laišku: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus Žeimenos g. 66, 49331Kaunas

el. paštu:  cadet@plechavicius.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Mob. 8 671 19781, el. paštas:  cadet@plechavicius.lt
Dokumentų priėmimo terminas

2020 m. rugpjūčio 21 d.

2020 08 22