Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Darbo vieta Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“, Žiemgalių g 1, Kaunas juridinio asmens kodas 191641248
Reikalavimai
 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • privalumas – turėti galiojančiu: atsakingo už darbų ir priešgaisrinę saugą, vaikų žaidimo įrangos kontrolės pažymėjimus
Funkcijos
 • Vadovauti tiesiogiai pavaldiems darbuotojams, teikti jiems pagalbą, prižiūrėti jų darbą ir atsakyti už jų darbo rezultatus;
 • Organizuoti: ūkinę veiklą, civilinę saugą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, įstaigos pastatų eksploatacijos, teritorijos, sanitarinės, higieninės ir priešgaisrinės būklės priežiūrą, inventoriaus apsaugą, įstaigoje vykdomų pasitarimų, susirinkimų ūkinį aptarnavimą, įstaigos vidaus remonto darbų organizavimą, vandentiekio, kanalizacijos, elektros ūkio, šiluminio mazgo, ventiliacijos priežiūrą ir užtikrinti šių sistemų funkcionavimą, bei avarijų prevenciją ir likvidavimą
 • Palaikyti ryšį su atitinkamomis tarnybomis;
 • Vykdyti viešuosius pirkimus LR teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Organizuoti įstaigos materialinį aprūpinimą, medžiagų ir daiktų įsigijimą, jų panaudojimo apskaitą ir nurašymą;
 • Rengti ir laiku pateikti įvairioms tarnyboms ir institucijoms informaciją, ataskaitas ir pan.;
 • Rengti darbo grafikus;
 • Instruktuoti darbuotojus darbų saugos, civilinės saugos, elektros saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, periodiškai organizuoti darbuotojų mokymus ir pratybas;
 • Savarankiškai vykdyti kitus direktoriaus pavedimus
Darbo užmokestis Skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, vadovavimo ir profesinio darbo patirtį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • darbo stažą ir kitų dokumentų kopijos.
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentai dokumentus turi pateikti Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“, raštinei tiesiogiai arba elektroniniu paštu
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai info@verinelis.lt, tel. nr. (8-37) 366599
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2017 m. spalio 13 d. 15 val. dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha