Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinių nusižengimų prevencijos  srityje;

3. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) kodeksą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

5. mokėti teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus;

6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, gebėti vairuoti automobilį;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

8. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. prižiūrėti pagal savo kompetenciją, kaip vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką, siekiant užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi;

2. siekiant užkirsti kelią administraciniams nusižengimams:

2.1. dalyvauti reiduose ir atlikti patikrinimus  pagal skyriuje nustatytą tvarką, taikyti kitas priemones administraciniams nusižengimams užkardyti ir nustatyti;

2.2. atlikti patikrinimus pagal skyriuje gautus pranešimus, skundus, pareiškimus;

2.3. rengti medžiagą, reikalingą administracinių nusižengimų protokolams surašyti ar administracinių nusižengimų byloms nagrinėti, pagal patruliavimo, reidų, ūkio subjektų patikrinimų ir kitų prevencinių priemonių metu tinkamai surinktus įrodymus (dokumentų kopijas, pranešimus, paaiškinimus, nuotraukas ir kt.);

2.4. teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir taikyti administracinio poveikio priemones;

3. atlikti ūkio subjektų (licencijų turėtojų) patikrinimus pagal skyriuje nustatytą tvarką, siekiant kontroliuoti, kaip licencijų turėtojai vykdo licencijuojamą veiklą;

4. analizuoti nustatytų administracinių nusižengimų Kauno mieste priežastis, apibendrinti ir kaupti informaciją, siekiant įgyvendinti administracinių nusižengimų prevenciją;

5. rengti ataskaitas apie įvykdytas užduotis ir teikti poskyrio vedėjui informaciją veiklos klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą skyriui pavestų užduočių vykdymą;

6. įrašyti Kauno miesto savivaldybės Administracinėje nusižengimų informacinėje sistemoje informaciją apie pavedimų, užduočių įvykdymą, siekiant užtikrinti tinkamą šios informacinės sistemos tvarkymą;

7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais, siekiant pagal savo kompetenciją suteikti informaciją ir spręsti iškilusias problemas;

8. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Darbo užmokestis A lygis 11 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-05-02

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha