Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Pareigos meninio ugdymo (muzikos) mokytojas (-a)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Bitininkų g. 21, Kaunas
Reikalavimai Turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų) ir muzikinio ugdymo išsilavinimą
Funkcijos
 • sudaro optimalias sąlygas vaikų meninei saviraiškai ir muzikinei kūrybai;
 • muzikinio ugdymo tikslų siekia sudarydamas atitinkančias vaikų amžiaus psichologinius ypatumus pedagogines sąlygas: susipažįsta su individualiais vaiko meniniais gebėjimais, patirtimi ir kuria turtingą, įvairią muzikinę aplinką;
 • atrenka ugdymo būdus ir metodus įvairioms meninės veiklos formoms ir rūšims;
 • kaupia metodines priemones, skatinančias aktyvią meninę veiklą;
 • meninę veiklą skatina įvairiomis formomis: muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muzikos pritaikymu įvairioje kitoje veikloje;
 • reguliariai rengia gamtos ritmo kalendorines darbo, tradicines šventes, popietes, vakarones vaikams;
 • muzikinę veiklą organizuoja tik patikrinus jų balsų diapazonus, muzikinę klausą;
 • labai gabiems muzikai vaikams sudaro sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam lavinimui, parenkant sudėtingesnius muzikos kūrinius, skiriant papildomą laiką individualiam bei grupiniam darbui;
 • labai gabius muzikai vaikus ruošia konkursams, festivaliams;
 • prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
 • bendradarbiauja su grupių auklėtojais planuojant ugdomąją veiklą;

sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų muzikinius ugdymo pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 4,96, Vyresnysis mokytojas 5,43, Mokytojas metodininkas 5,93.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Gyvenimo aprašymas
  Prašymas
  Išsilavinimo dokumentai
  Kvalifikacijos dokumentai
  Asmens dokumentai
  Sveikatos dokumentai.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ raštinė
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. info@ld-boruzele.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020 08 31
2020 08 31