Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“
Pareigos Meninio ugdymo pedagogas (dailė) 0,75 etato
Darbo vieta

Savanorių pr. 236A, Kaunas

Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“

Reikalavimai
  1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (studijų krypties šaka – dailė).
  2. Pedagogo kvalifikacija ir baigta mokomoji ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa, atitinkanti studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą.
  3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.
  4. Gebėjimas dirbti komandoje.
Funkcijos

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

planuoti meninę (dailės) ugdomąją veiklą;

kurti salės meninę ugdomąją aplinką;

parinkti priemones;

ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų meninio ugdymo(si) procese;

dalyvauti rengiant individualias vaikų meninio (dailės) ugdymo(-si) programas;

sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų meninius pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus vaikų šokio ugdymo klausimais;

inicijuoti ir dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, renginiuose, darbo grupėse ir kitose veiklose;

teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant meninius užsiėmimus, metodus ir priemones atitinkamiems poreikiams;

bendradarbiauti su kitais grupėje, lopšelio-darželio ,,Linelis“ dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais;

rūpintis lopšelio-darželio ,,Linelis“ rengiamų šventinių renginių organizavimu;

kurti projektus ir juos įgyvendinti, dalyvauti bendruose darželio projektuose, atlikti ir

dalyvauti atliekant įvairius tiriamuosius darbus;

kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą.

Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu patvirtintu 2018-06-29 Nr. XIII-1395, atsižvelgiant į mokytojo darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

gyvenimo aprašymą (CV);

mokytojo kvalifikacijos pažymėjimą kopiją,

pažymą apie pedagoginį darbo stažą,

specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymo dokumento kopiją;

buvusių darboviečių rekomendacijas (nebūtinai).

Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. 8 37 312335;    8-683 58231;

El. paštas – darzelis_linelis@inbox.lt.

Dokumentų priėmimo terminas 2020-08-11
2020-08-12