Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinių nusižengimų (teisės pažeidimų) prevencijos ir administracinių poveikio priemonių taikymo srityje;

3. turėti darbo patirties administracinių nusižengimų (teisės pažeidimų) bylų nagrinėjimo srityse;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, sugebėti naudotis Administracinių nusižengimų registru;

6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1.kontroliuoti pagal savo kompetenciją, kaip vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką, siekiant užtikrinti viešąją tvarką Kauno mieste;

2. siekiant užkirsti kelią administraciniams nusižengimams:

2.1. teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją tirti administracinius nusižengimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir taikyti administracinio poveikio priemones vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu ir Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;

2.3. teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, priimti jose nutarimus ir kontroliuoti nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymą;

3. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą;

4. analizuoti administracinių nusižengimų Kauno mieste priežastis, apibendrinti ir kaupti informaciją, siekiant įgyvendinti pažeidimų prevenciją;

5. dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

6. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais, siekiant pagal savo kompetenciją suteikti informaciją ir spręsti iškilusias problemas;

7. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2017-11-02

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha