Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinis apskaitos skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, mokesčių administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAS);

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. siekiant užtikrinti tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą ir ataskaitų parengimą:

1.1. tvarkyti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos lėšų banko sąskaitoje apskaitą ir sudaryti apskaitos registrus;

1.2. tvarkyti gautinų sumų už turto nuomą, pervestinų sumų už turto naudojimą ir turto naudojimo pajamų apskaitą ir sudaryti apskaitos registrus;

1.3. inventorizuoti gautinas už turto nuomą sumas, sudaryti inventorizacijos aprašus ir sutikrinti inventorizacijos duomenis su apskaitos duomenimis;

1.4. skaičiuoti gautinų už nuomą sumų nuvertėjimą ir sudaryti ataskaitas;

1.5. tvarkyti lėšų, gautų pardavus didesnės vertės gyvenamąsias patalpas, banko sąskaitoje, pajamų, sąnaudų, gautinų ir mokėtinų sumų ir kitų sąskaitų apskaitą, sudaryti apskaitos registrus;

1.6. tvarkyti sukauptų liftų modernizavimo lėšų banko sąskaitoje apskaitą ir sudaryti apskaitos registrą;

2. siekiant laiku gauti ir panaudoti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšas:

2.1. išrašyti sąskaitas faktūras už negyvenamųjų patalpų nuomą pagal Savivaldybės administracijos sudarytas nekilnojamojo turto nuomos sutartis, jas užregistruoti ir išsiųsti adresatams;

2.2. rengti ir teikti bankams mokėjimo pavedimus, naudojantis banko internetine klientų aptarnavimo sistema, tvarkyti jų registrą;

3. teikti duomenis, reikalingus PVM deklaracijai sudaryti, siekiant užtikrinti, kad mokestis būtų laiku ir teisingai deklaruotas;

4. rinkti ir teikti poskyrio vedėjui duomenis, reikalingus finansinėms ataskaitoms ir finansinių ataskaitų aiškinamųjų raštų priedams parengti, siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų teisingumą;

5. bendradarbiauti ir keistis su Savivaldybės administracijos padaliniais informacija valstybei priklausančių negyvenamųjų patalpų, Savivaldybės valdomų patikėjimo teise, ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos lėšų apskaitos klausimais, siekiant spręsti problemas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu;

6. bendrauti su Valstybine mokesčių inspekcija, bankais ir kitomis institucijomis mokesčių administravimo, apskaitos, atskaitomybės, finansinių operacijų ir kitais klausimais;

7. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2017-11-02

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha