Įstaigos pavadinimas Kauno Simono Daukanto progimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,25 pareigybės
Darbo vieta Kauno Simono Daukanto progimnazija, Taikos pr.68.
Reikalavimai Pretendentas (-ė) turi atitikti  šiuos reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų,patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
 • mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis
Funkcijos Pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymą
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu  ir tvirtinamu kasmetinėje tarifikacijoje.

21 kontaktinė val.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti konkurse (laisva forma).
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, vyksiantis  spalio 23 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų kopijas galima siųsti el.paštu progimnazija@daukantas.kaunas.lm.lt

Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštinė nuo 9.00 iki 15.00 val.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. (8 37) 453853

El.paštas progimnazija@daukantas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2017-10-20  13.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha