Įstaigos pavadinimas Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“
Pareigos Vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)- 0,5 et.
Darbo vieta Danų g. 15A, Kaunas
Reikalavimai

Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, gebėti organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.

Asmeninės savybės – turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą, sklandžiai ir be klaidų lietuvių kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, būti atsakingu, pareigingu, mandagiu, geranorišku, gebėti dirbti komandoje.

Funkcijos

– organizuoja ir atlieka Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

– rengia Centro viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus;

– rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;

– konsultuoja Centro darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

– rengia ir pagal poreikį atnaujina Centro supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų;

– dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe ir kt.

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koef. – nuo 6,5 iki 7 t.y. nuo 572 Eur iki 616 Eur už 0,5 et. (iki mokesčių) Darbo užmokestis priklauso nuo profesinės patirties
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Gyvenimo aprašymas

Motyvacinis laiškas

Darbo patirtį įrodantys dokumentai

Kiti dokumentai, numatyti informacinėje sistemoje adresu www.testavimas.vtd.lt

Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“

Danų g. 15A, Kaunas,tel. 8-37 49 04 15

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-09-24 d.
2020-09-25