Anketa_priedas

Įstaigos pavadinimas Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372, Kaunas, JAR 304159063.
Pareigos Darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
Darbo vieta T. Masiulio g. 10, Kaunas LT-52372 , Kaunas
Reikalavimai

Darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3. turėti ne mažesnę nei 5 metų profesinio darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityse;

4. išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;

5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, mokėti dirbti Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS), „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo užmokesčio apskaitos grupės darbą (toliau – Grupė).

 

*Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

*Priimamam specialistui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. kartu su Grupės vadovu planuoja ir organizuoja Darbo užmokesčio apskaitos grupės ( toliau – Grupė) darbą, atsako už tinkamą ir savalaikį Grupei pavestų funkcijų ir uždavinių atlikimą;

2. padeda Grupės vadovui formuoti Grupės personalą, prižiūri ir rūpinasi pavaldžių darbuotojų kvalifikacija, žiniomis ir įgūdžiais;

3. prižiūri, kad Grupėje būtų laikomasi nustatytų vidaus teisės aktų, darbų saugos ir sveikatos taisyklių, atsako už jam ir Grupei priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą;

4. tikrina, kad Grupei priskirtų viešojo sektoriaus subjektų (toliau – Užsakovai) darbo užmokesčio ir su juo susijusių operacijų teisingumą, tinkamą buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir su juo susijusių dokumentų tvarkymą;

5. pagal pateiktus prašymus, nurodymus šios pareigybės kompetencijos ribose renka, tvarko, analizuoja ir teikia informaciją bei duomenis apie Užsakovus asignavimų valdytojui, Centralizuotam vidaus auditui, kontrolės tarnybai, steigėjui ir kitoms institucijoms;

6. tikrina Grupės specialistų užfiksuotus duomenis FVAS bei užtikrina buhalterinės apskaitos registrų formavimą už ataskaitinį laikotarpį;

7. tikrina Užsakovų įsiskolinimų ar permokų susijusių su darbo užmokesčiu apskaitą;

8. užtikrina, kad darbo užmokesčio ir su juo susiję mokėjimai, būtų pateikiami laiku;

9. užtikrina teisingą Užsakovų darbo užmokesčio ir su juo susijusių ataskaitų bei mokėjimų pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Mokesčių administratoriams, Sodrai, Steigėjui, Užsakovams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;

10. pasirašo darbo užmokesčio priskaitymų ir išskaitymų žiniaraščius, kartu užtikrindamas, kad informacija yra patikima ir teisinga;

11. konsultuoja Užsakovus darbo užmokesčio ir su juo susijusios apskaitos, klausimais;

12. tvarko nedidelės apimties Užsakovų darbo užmokesčio apskaitą, kad galėtų praktiškai patarti ir pamokinti Grupės darbuotojus;

13. konsultuoja Grupės darbo užmokesčio apskaitos specialistus duomenų suvedimo į apskaitos programą klausimais;

14. laiku informuoja Grupės vadovą apie teisės aktų, reglamentuojančių darbo užmokesčio ir su juo susijusią apskaitą, pakeitimus ir pagal poreikį rengia su tuo susijusius dokumentų projektus;

15. padeda organizuoti Grupės vadovui ir vykdo vidaus kontrolę pagal Įstaigos direktoriaus ir Įstaigos vyriausiojo buhalterio pavestas funkcijas;

16. teikia pasiūlymus Grupės vadovui ir Įstaigos vyriausiajam buhalteriui apskaitos politikos, sąskaitų plano, kitų darbo užmokesčio apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, darbo užmokesčio apskaitos procedūrų keitimo, darbo organizavimo ir kitais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;

17. atstovauja Įstaigos ir Grupei priskirtų įstaigų interesus kitose institucijose šios pareigybės kompetencijos ribose;

18. įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų ir kitą konfidencialią informaciją;

19. išeidamas atostogų perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpiu žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduosiančiam asmeniui;

20. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Įstaigos direktoriaus, Įstaigos vyriausiojo buhalterio pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.

ATSAKOMYBĖ

Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

1. tinkamą funkcijų atlikimą ir pareigų vykdymą;

2. dokumentų, reikalingų funkcijoms vykdyti, saugojimą;

3. konfidencialios informacijos saugojimą;

4. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos reikalavimų laikymąsi.

5. Darbo užmokesčio grupės vadovo pavaduotojas yra atsakingas už Užsakovų darbo užmokesčio ir su juo susijusios apskaitos tvarkymą, savalaikį, tinkamą ataskaitų parengimą ir pateikimą, Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Užsakovams ir jų darbuotojams ir kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka.

6. Darbo užmokesčio grupės vadovo pavaduotojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja ir atsako už darbo užmokesčio ir su juo susijusių operacijų buhalterinių įrašų teisingumą.

7. Darbo užmokesčio grupės vadovo pavaduotojas atsako, kad Užsakovų darbo užmokesčio bei su juo susijusios ataskaitos būtų parengtos tinkamai ir laiku.

8. Darbo užmokesčio grupės vadovo pavaduotojas už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, dokumentų, reikalingų funkcijoms vykdyti, praradimą, konfidencialios informacijos atskleidimą, žalą padarytą įstaigai tyčia ar dėl aplaidaus darbo pareigų atlikimo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas – 9.97 (neatskaičius mokesčių  1,764.69 Eur)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
Dokumentų priėmimo vieta

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modu.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama BĮ „Kauno biudžetinė įstaiga buhalterinė apskaita“, adresu: T. Masiulio g.10 ir telefonu 8 685 65431.
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021-09-01 dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.