Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti humanitarinių mokslų studijų srities paveldo studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kultūros paveldo apsaugą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. tarpininkauti tarp kultūros paveldo objektų valdytojų (toliau – valdytojai) ir Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Departamentas): priimti valdytojų prašymus, perduoti juos Departamentui su savo pasiūlymais, teikti atsakymus valdytojams;

2. tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Departamentui pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintas Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisykles;

3. pagal skyriaus kompetenciją rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus, kitus dokumentus, reikalingus viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti;

4. dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) paveldotvarkos programą (toliau – Programa): registruoti ir tikrinti gautus valdytojų prašymus dėl dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto; rengti Programai įgyvendinti reikalingų Savivaldybės teisės aktų projektus ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis; atlikti Programos lėšomis finansuotinų objektų atrankos darbo grupės sekretoriaus funkcijas; tikrinti Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ataskaitas, atlikti kitus Programai įgyvendinti būtinus veiksmus;

5. bendradarbiauti su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje, teikti kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pasiūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą kultūros paveldo atskleidimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;

6. teikti siūlymus nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms dėl objektų ar vietovių, turinčių vertingųjų savybių požymių, ir šių objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą;

7. dalyvauti rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoti skyriaus dokumentų valdymo procedūras, rengti dokumentacijos planus ir dokumentų registrų sąrašus;

8. rengti metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos vykdymo ataskaitas ir teikti jas  Savivaldybės administracijos direktoriui, Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai, taip pat informuoti šias institucijas apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus;

9. rengti dokumentus dėl privalomų reikalavimų teikimo valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais;

10. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją skyriaus veiklos klausimais, rengti išrašus, skyriuje saugomų dokumentų pagrindu rengti pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus juridiniams faktams patvirtinti;

11 vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Darbo užmokestis koeficientas 6,96
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas ki 2019-02-19, pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.