Įstaigos pavadinimas Prezidento Antano Smetonos gimnazija
Pareigos Anglų kalbos mokytojas (0,7 etato / neterminuota darbo sutartis).

Įdarbinama nuo 2023-09-01.

Darbo vieta Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Vijūnų g. 2, Kaunas 46117
Reikalavimai
 

Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

būti įgijęs mokytojo kvalifikacinę kategoriją;

būti baigęs užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) mokytojų parengimo programą / užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal lietuvių kalbos programą, arba būtų baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal lietuvių kalbos pedagogikos studijų programą ar jos modulį;

mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);

privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą);

atitikti kitus reikalavimus, nustatytus, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

turėti galiojančius privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos mokymų pažymėjimus;

budėti pertraukų metu, gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias;

išmanyti Lietuvos Respublikos švietimą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

Funkcijos

Pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, formaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir gimnazijos vadovus, esant poreikiui bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, tobulina profesines kompetencijas;

planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei:

vadovauja klasei: planuoja, organizuoja klasės mokinių ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą;

bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, sprendžiant mokinių ugdymo(si) sunkumus;

tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, pildo elektroninį dienyną, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinių tėvus (globėjus): tris kartus metuose organizuoja trišalius pokalbius; informuoja gimnazijos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;

dalyvauja gimnazijos sudarytose grupėse, komisijose, savivaldos institucijose;

dalyvauja gimnazijos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, pradinių ugdymo mokytojų metodinės grupės veikloje, gimnazijos organizuojamose renginiuose, bendradarbiauja juos rengiant, inicijuoja ir organizuoja bendrus renginius, akcijas su socialiniais partneriais, užtikrina gimnazijos mokinių saugumą pertraukų metu;

rengia ir lydi mokinius į konkursus, olimpiadas mieste ir respublikoje; pasibaigus pradinio ugdymo procesui vykdo pradinių klasių mokinių vasaros stovyklą;

pagal kompetencijas dalyvauja kuriant gimnazijos integruoto ugdymo turinį, vykdo prevencines programas;

kartą metuose rengia pedagoginės veiklos savianalizę.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Priklauso nuo turimos kvalifikacijos, stažo bei darbo valandų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 11,39 baziniais dydžiais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas dėl veiklos sudėtingumo.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti  

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Gyvenimo aprašymas (CV).

Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta Prezidento Antano Smetonos gimnazijos raštinė, Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu (arba paštu).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 43 60 36, mob. +370 671 38779

El. paštas  [email protected]

Tinklapis  http://www.pasmetonosgimnazija.lt/

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2023 m. birželio 30 d. 12 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2023 m. liepos 3-5 dienomis.

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.