Įstaigos pavadinimas Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Aušros g. 3, Kaunas
Reikalavimai
 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį, o kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas;

 1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;
 2. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte;
 3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;
 6. mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą). Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ir vokiečių).
Funkcijos

1. vadovauti rengiant įstaigos strateginį planą ir metines veiklos programas, nustatyta tvarka juos tvirtinti ir telkti įstaigos bendruomenę jiems įgyvendinti;

2. organizuoti biudžetinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti darbuotojus, skatinti juos, skirti jiems drausmines nuobaudas;

4. užtikrinti informacijos apie įstaigos įgyvendinamas formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo į įstaigą sąlygas, darbuotojų kvalifikaciją, svarbiausius įstaigos audito rezultatus, įstaigos bendruomenės tradicijas paskelbimą;

5. užtikrinti demokratinį įstaigos valdymą, bendradarbiavimu pagrįstus santykius,  priimamų sprendimų skaidrumą, bendruomenės narių informavimą, darbuotojų profesinį tobulėjimą;

6. nuolat stebėti, analizuoti, vertinti įstaigos veiklą, ugdymo rezultatus;

7. analizuoti įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoti įstaigos vidaus auditą ir atsakyti už įstaigos veiklos rezultatus;

8. atlikti įstaigos steigėjo priskirtas funkcijas, įtvirtintas įstaigos nuostatuose;

9. aiškinti įstaigos bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę švietimo politiką, kelti visuomenės poreikius atliepiančius įstaigos veiklos tikslus;

10. remiantis direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir pavaduotojo ūkio reikalams pareigybių aprašymais priskirti direktoriaus pavaduotojams įstaigos veiklos kuravimo sritis, sudaryti galimybes savarankiškai dirbti, įpareigoti periodiškai atsiskaityti už atliktą darbą;

11. rengti ir suderinus su įstaigos taryba tvirtinti įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles;

12. rengti įstaigos nuostatus ir jų pataisas, teikti įstaigos tarybai pritarti, teikti įstaigos nuostatus tvirtinti steigėjui;

13. rengti darbuotojų tarifikaciją ir atostogų grafikus, nustatyta tvarka juos tvirtinti, suteikti darbuotojams tikslines ir kasmetines atostogas, komandiruoti darbuotojus Lietuvoje ir į užsienį;

14. nustatyta tvarka sudaryti ir nutraukti sutartis įstaigos funkcijoms atlikti;

15. rūpintis įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų sauga;

16. bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais), įstaigos rėmėjais, visuomene, kurti ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

17. rengti įstaigos metinę veiklos ataskaitą ir teikti įstaigos tarybai svarstyti;

18. sudaryti metinę įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikti įstaigos tarybai svarstyti;

19. rūpintis tarptautiniais įstaigos ryšiais;

20. atstovauti įstaigai teismuose ir kitose institucijose;

21. užtikrinti įstaigos turto apsaugą, racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

22. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami  ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

23. atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

24. užtikrinti, kad nebūtų atliekami su vaikais moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti jų gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai;

25. užtikrinti vaikų saugumą, kurti sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto,  prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

26. užtikrinti dokumentų saugojimo ir valdymo organizavimą;

27. atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas

Darbo užmokestis Atlyginimas nustatomas pagal pedagoginį stažą, vadybinę kategoriją ir mokinių skaičių įstaigoje
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (Žin., 2011, Nr. 83-4050), 1 priedu;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl mokyklos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data 2016-09-26

Dokumentų priėmimo vieta

Pretendentai dokumentus turi pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriui (336 kab., Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2016 m. lapkričio 11 d. 15.45 valandos. Telefonas pasiteirauti (8 37) 42 31 16 trumpasis 3816.

Atrankos data 2016 m. lapkričio 22 diena.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai [email protected]; telefonas pasiteirauti (8 37) 42 31 16; trumpasis 3816
Dokumentų priėmimo terminas 2016-11-11

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.