Įstaigos pavadinimas Kauno kultūros centras
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Vytauto pr. 79, Kaunas
Reikalavimai
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo darbo patirtį kultūros srityje arba kvalifikaciją, įgytą baigus verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
 •  mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis („Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“, „Microsoft PowerPoint“), vaizdo konferencijoms skirtomis programomis („Zoom“, „Teams“);
 •  išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“, ir kitus su kultūros centro administravimu ir veikla susijusius teisės aktus, gebėti juos taikyti;
 •  mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;
 •  mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 •  išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 •  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
 •  išmanyti Kauno regiono kultūros savitumą;
 •  mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas ir (ar) projektus;
 • išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
 •  mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
 • mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą;
 •  mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas ir projektus;
 •  išmanyti ir gebėti atlikti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;
 •  gebėti formuluoti KKC strateginius veiklos tikslus, suderintus su valstybės ir (ar) Kauno miesto savivaldybės prioritetais; inicijuoti ir valdyti pokyčius; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti KKC veiklos kontekstą, priimti ir įgyvendinti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus veiklai tobulinti; išskirti svarbiausius prioritetus priimant sprendimus; užmegzti veiksmingus viešuosius ryšius ir partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
 •  gebėti aiškiai perteikti KKC viziją, misiją ir tikslus, įkvėpti ir motyvuoti darbuotojus siekti jų; formuoti ir valdyti komandas; veiksmingai perduoti užduotis darbuotojams ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą; kurti bendradarbiavimu pagrįstą KKC organizacinę kultūrą; kurti mokymuisi palankią aplinką, sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir tobulėti, atskleisti jų potencialą; ugdyti ir sukurti pozityvią darbo aplinką;
 • gebėti kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti KKC organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; kurti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią KKC veiklos kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; vertinti kūrybinio, meninio, edukacinio turinio kokybę, nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų kultūros centrui funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius ir paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 •  būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, komunikabilus, diplomatiškas, tolerantiškas;
 •  būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme.
 •  Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti KKC naudai.
Funkcijos Direktoriaus funkcijos yra šios:

1. organizuoti KKC veiklą ir veikti KKC vardu esant santykiams su kitais asmenimis;

2. rengti KKC veiklos planus ir perspektyvines programas, tvirtinti jas nustatyta tvarka;

3. dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių, susijusių su KKC priežiūra, plėtra ir KKC nuostatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;

4. priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, juos skatinti, tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus ir atlikti kitas personalo valdymo funkcijas;

5. nustatyti darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;

6. nustatyti KKC veiklos rodiklius;

7. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą KKC vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

8. užtikrinti, kad KKC finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

9. kaupti ir analizuoti informaciją apie KKC suteiktas paslaugas;

10. priimti sprendimus pagal KKC nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją KKC veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti KKC dokumentus;

11. inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti KKC metinės veiklos programos, priemonių planų, tiesiogiai direktoriui pavaldžių padalinių ir darbuotojų darbo planų, kitų planavimo dokumentų užduočių vykdymą;

12. tvirtinti KKC darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo tvarkos aprašus;

13. organizuoti KKC turto apsaugą;

14. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas-14
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai egle.[email protected] ; telefonai pasiteirauti (8 37) 20 74 92;
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2023 m. liepos 21 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.