Įstaigos pavadinimas Kauno kultūros centras
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas(-a) kultūrinei  veiklai
Darbo vieta Vytauto pr. 79, Kaunas
Reikalavimai
 1. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje;
 2. turi būti susipažinęs ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro (toliau- Centro) direktoriaus (-ės) įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti;
 3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymais, LR korupcijos prevencijos įstatymais ir kt.;
 4. turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
 5. gerai mokėti bent vieną užsienio (Europos Sąjungos) kalbą;
 6. turėti komandinio darbo įgūdžių, gebėti spręsti problemas, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;
 7. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 8. mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, rengti įstaigos ataskaitas;
 9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 10. turi būti pareigingas, iniciatyvus, darbštus, kūrybiškas, tolerantiškas, komunikabilus, diplomatiškas;
 11. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių;
 12. vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Funkcijos
1. bendradarbiauja su Kultūros ministerija, kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis įvairiais kultūrinės veiklos klausimais;

2.     analizuoja Centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui (-ei) išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės plėtros, personalo valdymo ir veiklos gerinimo klausimais;

3.     padeda Centro direktoriui (-ei) planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis;

4.     koordinuoja Centro mėgėjų meno kolektyvų ir studijų metų veiklos programų rengimą ir pateikimą Centro direktoriui;

5.       koordinuoja Centro projektų rengimą ir įgyvendinimą;

6.       koordinuoja projektų finansavimo paraiškų rengimą įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;

7.       koordinuoja Centro organizuojamus Kauno miesto viešuosius renginius;

8.       inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja Centro veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus, kitų planinių užduočių vykdymą.

9.       profesionaliai tvarko dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

10.    inicijuoja ir koordinuoja Centro dokumentacijos atnaujinimą ir rengimą;

11.    stebi, analizuoja, vertina Centro veiklos programų ir planų įgyvendinimą, darbuotojų tikslus bei pasiekimus;

12.    rūpinasi profesionalaus meno sklaida ir populiarinimu;

13.    dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

14.    atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje,

15.    vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;

16.    pavaduoja Centro direktorių (-ę) jo (jos) atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų (rašo įsakymus, pasirašo, tvirtina, vizuoja dokumentus);

17.    prieš kasmetines apmokamas atostogas, taip pat nemokamų atostogų atveju perduoda pavaduojančiam darbuotojui visą informaciją apie tinkamą pareigų vykdymą pavadavimo laikotarpiu;

18.    vykdant darbines pareigas atrodo tvarkingai ir dalykiškai, reprezentuoja Centrą ne tik darbo vietoje, bet ir kitoje aplinkoje;

19.    laikosi darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimų;

20.    tausoja įstaigos nuosavybę.

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,6 iki 12,00.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Asmens dokumento kopija
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 3. Gyvenimo aprašymas (CV)
 4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai + 370 37 320661
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2023-09-22

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

*Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.