Įstaigos pavadinimas Kauno kultūros centras
Pareigos KULTŪROS PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė) (VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTAS)
Darbo vieta Vytauto pr. 79, Kaunas
Reikalavimai
1.   ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis panašaus pobūdžio darbe;

2.   turėti humanitarinių, socialinių mokslų, vadybos, viešojo administravimo arba meno srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.   pageidautina, kad turėtų darbo patirties veiklos projektų organizavimo ir koordinavimo srityje ne mažiau nei 1 (vienerius) metus;

4.   pageidautina, kad turėtų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje ne mažiau nei 1 (vienerius) metus;

5.   privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus;

6.   mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją viešųjų pirkimų srityje;

7.   turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;

8.   mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

9.   būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti  viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, LR Konstituciją,  LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės sprendimus, mero potvarkius, Kauno kultūros centro (toliau-Centras) direktoriaus įsakymus, reikalingus darbo pareigoms vykdyti;

10.       gebėti dirbti su CVP IS;

11.       gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;

12.        gebėti savarankiškai organizuoti darbą, kaupti gautą informaciją, būti iniciatyviam,  pareigingam, atsakingam ir teikti konsultacijas;

13.       išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, dokumentų saugojimo terminus.

Funkcijos
1.   organizuoja ir vykdo Centro viešuosius pirkimus (įskaitant viešųjų pirkimų vykdymą per CPO katalogą, CVP IS priemonėmis), vykdo reikalingas viešųjų pirkimų procedūras, efektyviai ir laiku sutvarko visą su viešaisiais pirkimais susijusią dokumentaciją ir atsako už dokumentų parengimo kokybę;

2.    rengia ir derina pagal įstaigoje patvirtintą tvarką, viešųjų pirkimų planą ir jį paskelbia CVPIS ir įstaigos tinklalapyje;

3.    rengia viešųjų pirkimų taisyklių, Viešųjų pirkimų komisijos reglamento, įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus;

4.    teikia metodinę pagalbą pirkimų iniciatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), nustatant prekių paskirtį, paslaugų kategoriją ir kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ);

5.    rengia sutarčių su pirkimus laimėjusiais vykdytojais projektus ir juos suderina;

6.    planuoja, organizuoja, vykdo ir įgyvendina kultūrinės veiklos projektus;

7.    inicijuoja, organizuoja/rengia ir teikia kultūros projektų paraiškas bei visus su projektu susijusius dokumentus miesto, nacionaliniams bei ES struktūriniams fondams;

8.    rengia įgyvendintų projektų ataskaitas, atsako už dokumentų parengimo kokybę;

9.    renka ir kaupia informaciją, reikalingą kultūrinės veiklos projektų vykdymui ir plėtojimui;

10.  konsultuoja Centro komandos narius paraiškų teikimo bei projektų vykdymo klausimais;

11.  reguliariai atnaujina kvietimų teikti paraiškas kalendorių;

12.  konsultuoja KKC komandos narius ir teikia pagalbą rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;

13.  kaupia dokumentus apie organizuotus, inicijuotus Centro veiklos projektus;

14.  teikia metinius kultūrinių projektų planus Centro direktoriui;

15.  ruošia Centro veiklos ir kitas reikalingas ataskaitas;

16.  aktyviai dalyvauja renginiuose, susijusiuose su Centro veikla;

17.   įgyvendinant ir rengiant projektus bendradarbiauja su Centro renginių organizavimo, rinkodaros, ūkio ir kitais atsakingais darbuotojais;

18.  bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinių projektų organizavimo klausimais;

19.  rengia ir Vadovui teikia ketvirčio, pusmečio, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą bei strateginį planą;

20.  vykdo kitus Direktoriaus ar Pavaduotojo įpareigojimus ar nurodymus, nenurodytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su darbuotojo pareigų vykdymu bei Centro vykdoma veikla;

21.  prieš kasmetines apmokamas atostogas, taip pat nemokamų atostogų atveju perduoda pavaduojančiam darbuotojui visą informaciją apie tinkamą pareigų vykdymą pavadavimo laikotarpiu;

22.  vykdant darbines pareigas atrodo tvarkingai ir dalykiškai, reprezentuoja Centrą ne tik darbo vietoje, bet ir kitoje aplinkoje;

23.  laikosi darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;

24.  tausoja įstaigos nuosavybę.

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,00
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Asmens dokumento kopija
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 3. Gyvenimo aprašymas (CV)
 4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai + 370 37 320661
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022-06-07

Dokumentai priimami 20 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

*Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.