Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Gandriukas“
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Ukmergės g. 19, Kaunas
Reikalavimai Direktorius privalo:
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygi pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei patirtį;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
 4. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis

Funkcijos

                 Direktorius atlieka šias funkcijas:

1. vadovauja įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, ugdymo planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir kitus darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

3. nustato įstaigos darbo apmokėjimo sistemą;

4. analizuoja įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę;

5. tvirtina įstaigos vidaus struktūrą;

6. nustato įstaigos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

7. priima vaikus įstaigos savininko nustatyta tvarka;

8. sudaro sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;

9. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles;

10. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi sąlygas;

11. planuoja įstaigos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;

12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

13. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;

14. organizuoja įstaigos dokumentų saugojimą ir tvarkymą;

15. valdo ir naudoja  turtą ir lėšas;

16. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

17. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;

18. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;

19. inicijuoja įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir įstaigai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

20. sudaro įstaigos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

21. atstovauja įstaigai kitose institucijose;

22. organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą;

23. sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą įstaigoje ir tvirtina finansų (kontrolės) taisykles;

24. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

Direktorius turi teisę:

1. įstaigos vardu atidaryti sąskaitas bankuose;

2. priimti pagal įstaigos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją sprendimus visais įstaigos veiklos ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti dokumentus, teikti valstybinėms ir Savivaldybės institucijoms informaciją;

3. įgalioti darbuotojus atstovauti įstaigai kitose institucijose;

4. leisti įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams;

5. spręsti kitus su įstaigos veikla susijusius klausimus, remdamasis galiojančiais teisės aktais;

6. turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių

Darbo užmokestis Direktoriaus pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir vadybinę kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal aprašo 1 priedą;;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentai dokumentus turi pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriui (336 kab., Laisvės al. 94A, 44251 Kaunas) tiesiogiai, elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku  iki 2017 m. birželio 20 d. 17:00 valandos.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Telefonas pasiteirauti (8 37) 42 31 16 trumpasis 3816
Dokumentų priėmimo terminas

Konkursas skelbiamas ir dokumentai priimami nuo 2017 m. gegužės 11 d. iki birželio 19 d.

Atrankos data 2017 m. birželio 28 diena

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.