Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“, Draugystės 5C
Reikalavimai

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (Pareigybės lygis – (A2) lygis);

Turėti ne mažesnį kaip vienerių metų stažą šioje srityje;

Žinoti, išmanyti, orientuotis ir taikyti:

Viešųjų pirkimų įstatymą, poįstatyminius aktus, mokėti parengti viešųjų pirkimų dokumentus bei vykdyti šių pirkimų kontrolę;

Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo pagrindinius principus, atsargų sunaudojimo ir nurašymo normas bei tvarką, priemonių ir atsargų sandėliavimo, išdavimo ir saugojimo reikalavimus;

Remonto darbų atlikimo technologijas, priemonių, reikalingų ūkio tvarkymui savybes, naudojimosi jomis taisykles;

Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas;

Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

Vykdyti finansų valdymą ir tvarkyti antrinę buhalterinę apskaitą;

Pastatų, kitų statinių, patalpų, elektros įrenginių, vėdinimo sistemos eksploatavimo, priežiūros, profilaktikos atlikimo tvarką;

Mokėti dirbti kompiuteriu ir jo programomis, DVS, CPO, CPV IS platformomis;

Turėti galiojančius priešgaisrinės saugos, darbų saugos pažymėjimus;

Būti nepriekaištingos reputacijos.

Funkcijos

·       Prižiūri, kad būtų tinkamai naudojami lopšelio-darželio teritorijoje esantys statiniai ir įrenginiai, inžineriniai tinklai, organizuoja nustatytas technines, organizacines ir viešojo administravimo priemones vykdant statinių techninę priežiūrą, vykdo periodines statinių apžiūras, pildo statinio techninės priežiūros dokumentaciją;

·       prižiūri, kad būtų tinkamai eksploatuojamos pastato inžinerinės sistemos (vandentiekio, nuotekų šalinimo, vėdinimo, elektros, apsaugos ir gaisrinės signalizacijos sistemų, vaizdo stebėjimo, interneto, telefoninio ryšio) ir užtikrina jų patikimą, galiojančias normas atitinkantį veikimą, organizuoja techninę priežiūrą ir remontą;

·       inicijuoja, kad pastato šildymo ir elektros sistemas prižiūrinti įmonė užtikrintų jų tinkamą techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų eksploatavimą, patalpų paruošimą šildymo sezonui;

·       inicijuoja parengimą, peržiūrą ir atnaujinimą, karšto vandens ir vėdinimo sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo instrukcijas, schemas, kontroliuoja ir užtikrina, kad pastato šilumos įrenginius prižiūrinti įmonė savalaikiai pildytų šiluminio mazgo nuolatinės priežiūros dokumentus;

·       dalyvauja rengiant biudžeto projektus, strateginių ir metinių veiklos planų dalis pagal kuruojamas sritis;

·       organizuoja ir kontroliuoja pastato, kitų statinių, patalpų remontą, jų estetinio vaizdo kūrimą;

·       žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo takų ir kelių barstymą smėliu, sniego bei susidariusių varveklių valymą nuo pastato stogo ir kitų įrenginių;

·       kontroliuoja valymo kokybę patalpose, kiemo teritorijoje, prižiūri jose bendrą švarą ir tvarką, higienos normų reikalavimų vykdymą;

·       supažindina darbuotojus raštiškai su cheminių medžiagų naudojimo ir laikymo reikalavimais bei pateikdamas jiems rašytine informaciją apie šias medžiagas;

·       aprūpina darbuotojus sertifikuotomis dezinfekuojančiomis medžiagomis, valikliais, plovikliais bei kitomis analogiškomis priemonėmis;

·       organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus dėl prekių, darbų ir paslaugų įsigijimo;

·       rengia viešųjų pirkimų metinio plano projektą;

·       viešina pirkimų sutartis, teikia viešųjų pirkimų ataskaitas CVP IS sistemoje;

·       atlieka viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;

·       pagal nustatytus reikalavimus paskelbia viešuosius pirkimus reglamentuojančius dokumentus, suvestines, informaciją apie numatomus bei įvykusius pirkimus lopšelio-darželio interneto svetainėje;

·       vykdant viešuosius pirkimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatyminiais dokumentais, lopšelio-darželio vidaus kontrolės politika, viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis rašytinės dokumentacijos tvarkos aprašu, viešųjų pirkimų vykdymo eigos planu bei kitais dokumentais susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu;

·       planuojant prekių, paslaugų, darbų poreikį, organizuoja atsakingų darbuotojų apklausą, nustatytais terminais planus pateikia tvirtinti direktoriui;

·       vykdo sąskaitų faktūrų, perdavimo–priėmimo aktų ir kitų apskaitos dokumentų savalaikį perdavimą buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei nustatyta tvarka;

·       rengia nemokamai, panaudos, pasaugos pagrindais gaunamo, nuomojamo, perduoto naudoti, išnuomoto, kitais teisėtais pagrindais gauto ar perduoto naudoti turto dokumentus (sutartis, priėmimo–perdavimo aktus ir kt.), vykdo šio turto naudojimo kontrolę, sutarčių vykdymą;

·       teikia nurašyti nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti turtą nurašymo komisijai arba siūlo panaudoti jį kitais teisės aktais nustatytais būdais, dalyvauja jį nurašant ir likviduojant, rengia nurašymo aktų projektus;

·       ženklina turtą inventoriaus registracijos numeriais;

·       dalyvauja atliekant turto inventorizaciją, teikia inventorizacijos komisijai reikalingą informaciją;

·       organizuoja ir užtikrina pastato, patalpų, jose esančio turto apsaugą, organizuoja personalo darbą, susijusį su apsaugos užtikrinimu, patalpų perdavimu saugoti apsaugos tarnybai;

·       organizuoja gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą, kontroliuoja pastato priešgaisrinę būklę;

·       kontroliuoja, kad atitinkama priežiūrą vykdanti įmonė pagal nustatytus reikalavimus laiku atliktų elektros įrenginių varžų matavimus;

·       rengia civilinės saugos dokumentus (planus, ataskaitas, protokolus ir kt.), organizuoja bendruomenės evakuacijos pratybas;

·       organizuoja saugias ir sveikas vaikų veiklų bei darbuotojų darbo sąlygas, užtikrina ir kontroliuoja darbo saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą, reguliarų patalpų ir kiemo statinių būklės patikrinimą;

·       vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas – rengia darbo saugos ir sveikatos instrukcijas darbuotojams, jas laiku peržiūri ir atnaujina, instruktuoja darbuotojus pasirašytinai instruktavimų registracijos žurnaluose, tiria nelaimingus atsitikimus darbe;

·       organizuoja darbuotojų privalomuosius higienos ir pirmosios pagalbos mokymus;

·       vykdo korupcijos prevencijos kontrolę;

·       administruoja patalpų nuomos rezervavimo sistemą;

·       pagal dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugoja dokumentus iki jų perdavimo į archyvą.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, profesinio darbo patirtį (nuo 1300 Eur neatskaičius mokesčių).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

– asmens dokumento kopija;

– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

– gyvenimo aprašymas (CV);

– pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas), (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496);

– papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopija.

Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt/portal/

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. 8 674 19 701
Dokumentų priėmimo terminas 2021-05-18

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.