Įstaigos pavadinimas Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 0,75 etatas. Neterminuota darbo sutartis, pradedama dirbti nuo 2023-08-16
Darbo vieta Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Šiaurės pr. 55, Kaunas
Reikalavimai
 1. Ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;
 2. mokytojo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginis darbo stažas, organizacinio darbo patirtis;
 3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;
 5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

 1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
 2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;
 3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
 4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
 5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;
 6. ugdymo turinio vadybą;
 7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
 8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
 9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
 10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;

11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą ir kt.

Funkcijos Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:

1.1. organizuoti pagrindinio ugdymo I dalies:

1.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;

1.1.2. bendrųjų programų vykdymą;

1.1.3. ilgalaikių planų derinimą;

1.1.4. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

1.1.5. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą,

1.1.6. bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;

1.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

1.1.8. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;

1.1.9. dalykų modulių, programų rengimą;

1.1.10. mokytojų budėjimo organizavimą;

1.1.11. mokymosi pagalbos teikimo organizavimą;

1.1.12. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimą;

1.1.13. darbo grupių sudarymą ir veiklą pagal kompetenciją;

1.1.14. 1-8 klasių komplektaciją;

1.2. rengti:

1.2.1. 5-8 klasių pamokų tvarkaraščius;

1.2.2. 5-8 klasių mokinių mokymosi trimestrų ir metines suvestines ir jas analizuoti;

1.2.3. 5-8 klasių mokinių ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

1.2.4. direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos ribose;

1.2.5. informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

1.2.6. veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su mokyklos savivaldos institucijomis;

1.2.7. strateginį planą, metinį veiklos planą ar jų dalis;

1.2.8. 1-8 klasių komplektaciją;

1.3. vykdyti priežiūrą:

1.3.1. mokyklos veiklą, pagalbos teikimą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;

1.3.2. bendrojo ugdymo programų vykdymą;

1.3.3. mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

1.3.4. pamokų tvarkaraščių vykdymą;

1.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles;

1.4. koordinuoti:

1.4.1. Vaiko gerovės komisijos darbą;

1.4.2. pagalbos mokiniui specialistų darbą;

1.4.3. 5-8 klasių mokytojų darbą;

1.4.4. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą;

1.4.5. veiklos kokybės įsivertinimo veiklą;

1.4.6. mokytojo padėjėjų darbą;

1.4.7. ugdymo karjerai veiklą;

1.4.8. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;

1.4.9. Mokinių registro, ŠVIS ir/ar kitų duomenų bazių tvarkymą;

1.5. tvarkyti:

1.5.1. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS);

1.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos bendruomenę;

1.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

1.8. teikti direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

1.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;

1.10. nesant darbe progimnazijos direktoriaus atlikti jo funkcijas;

1.11. kontroliuoti jam pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į mokinių skaičių ir pedagoginį darbo stažą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 14,44 iki 14,49 baziniais dydžiais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas dėl veiklos sudėtingumo. Įvertinus metinių užduočių atlikimo rezultatus nustatoma pareiginės algos kintamoji dalis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
   • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma).
   • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
   • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (diplomai su priedais) kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (atestacijos pažymėjimas).
   • Gyvenimo aprašymas (CV).

    

   Dokumentai teikiami tik per VATIS sistemą, prašymų teikimo modulį:

   1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
   2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
   3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
   4. Gyvenimo aprašymas.
   5. Užpildyta pretendento anketa (VATIS sistemoje).
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami tik per VATIS sistemą.

Konkurso skelbimą galima rasti interneto svetainėje: https://www.mazvydas.kaunas.lm.lt

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus, grąžinami pretendentui.

Pateikdami dokumentus Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant konkursą į pareigas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Pasiteirauti galima telefonu  8 698 10735  arba rašyti [email protected]

 

Dokumentų priėmimo terminas Dokumentų priėmimo terminas 2023-05-15 15.00 val.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.