Įstaigos pavadinimas VšĮ Kauno miesto poliklinika
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Kauno m. sav., Kauno m., Pramonės pr. 31
Reikalavimai Direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

2. būti baigęs sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines studijas, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovavimo darbo patirtį.

            Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo ir darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinęs su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;

4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas.

Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Įstaigos įstatais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.

Funkcijos Direktoriaus funkcijos yra šios:

1. vadovauti Įstaigos administracijai, organizuoti Įstaigos veiklą ir veikti Įstaigos vardu palaikant santykius su kitais asmenimis;

2. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais, spręsti kitus darbo santykių klausimus;

3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, suderinus su Įstaigos stebėtojų taryba tvirtinti Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

4. tvirtinti Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas ir pareiginius nuostatus, kitus vidaus dokumentus;

5. kreiptis į savininką dėl neefektyviai dirbančios Įstaigos, jos padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;

6. pagal kompetenciją leisti įsakymus;

7. Įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis atlikti tas funkcijas, kurios priklauso Įstaigos vadovo kompetencijai;

8. spręsti Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijos klausimus, kai tai daryti jį įgalioja visuotinis dalininkų susirinkimas;

9. gavus visuotinio dalininkų susirinkimo raštišką įgaliojimą pasirašyti sutartis dėl Įstaigos turto pardavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo kitų subjektų prievolių vykdymą, savarankiškai pasirašyti kitas su Įstaigos veikla susijusias sutartis, kurioms nereikalingas visuotinio dalininkų susirinkimo leidimas;

10. užtikrinti privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų dokumentų tipinių formų, pildomų Įstaigos, saugojimą ir ataskaitų pateikimą laiku valstybės institucijoms;

11. vykdyti paslaugų kokybės kontrolę, diegti kokybės sistemas, organizuoti vidaus medicininį auditą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

12. tvirtinti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo gaunamų lėšų metines išlaidų sąmatas;

13. pateikti visuomenei informaciją apie Įstaigos veiklą;

14. kaupti ir saugoti teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri pripažinta konfidencialia pagal Įstaigoje patvirtintą konfidencialios informacijos sąrašą;

15. šaukti visuotinius dalininkų susirinkimus ir pranešti dalininkams apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įstaigos veiklai;

16. užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, susijusių su Įstaigos funkcijų atlikimu, vykdymą.

17. Direktorius gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, kurias nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

Darbo užmokestis Bazinio darbo užmokesčio dydis-6403,48
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

Asmens dokumento kopiją
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
Gyvenimo aprašymą (CV)
Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas)

Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms

Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją

Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją

Dokumentų priėmimo vieta Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html   

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A,  telefonu +370 201222
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022-11-14

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 3 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.