Įstaigos pavadinimas Biudžetinė įstaiga Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įstaigos kodas 301676575
Pareigos Direktorius
Įstaigos buveinė Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas
Reikalavimai

Biuro direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3. turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinio darbo patirtį sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

Biuro direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4. gebėti nustatyti rizikingas Biuro veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Biuro ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Biuro funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Biuro darbą.

Biuro direktoriumi negali būti asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Funkcijos

Biuro direktoriaus funkcijos yra šios:

1. organizuoti Biuro darbą, siekiant užtikrinti Biuro nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

2. užtikrinti teisės aktų, susijusių su Biuro veikla, nuostatų įgyvendinimą ir reikalavimų laikymąsi;

3. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinti Biuro struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

4. tvirtinti Biuro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareiginius nuostatus, Biuro darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo tvarkos aprašus;

5. teisės aktų tvarka nustatyti darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo Biuro darbuotojus, skatinti juos ir skirti jiems drausmines nuobaudas;

7. organizuoti Biuro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo procesą;

8. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

9. užtikrinti, kad Biuro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

10. organizuoti viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų ir sutarčių projektų Biuro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą;

11. rengti ir nustatyta tvarka teikti Biuro savininkui tvirtinti metinius Biuro darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas, kitus reikalingus dokumentus;

12. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

13. atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, vadovaujantis Finansų kontrolės taisyklėmis;

14. organizuoti Biuro darbo plano vykdymą, planuoti Biuro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaityti Biuro savininkui už atliktus darbus;

15. dalyvauti įvairių darbo grupių ir komisijų, susijusių su Biuro veikla, plėtra ir priežiūra, veikloje;

16. leisti visiems Biuro darbuotojams privalomus įsakymus ir kontroliuoti jų vykdymą;

17. siūlyti Biuro savininkui papildyti ar pakeisti Biuro nuostatus;

18. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoti Biurui priskirtu valstybės ir Savivaldybės turtu ir lėšomis, atsakyti už jų panaudojimą, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

19. atstovauti Biurui kitose institucijose;

20. organizuoti visuomenės informavimą apie Biuro veiklą;

21. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro savininko pavedimus

Darbo užmokestis Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,4
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (pridedama); Prašymas

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

5. privačių interesų deklaraciją;

6. užpildytą Pretendento anketą (pridedama); Pretendento anketa

7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;

9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Dokumentų priėmimo vieta

 Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 12 22
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2018-09-11

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.