Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Sporto skyriaus specialistas
Darbo vieta Gruodžio g. 9
Reikalavimai Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, archyvų veiklą, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“ (toliau – „Kontora“); Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS), Strateginio planavimo ir apskaitos informacine sistema (toliau – STRAPIS);

5. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Funkcijos Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. peržiūrėti ir teikti skyriaus vedėjui vizuoti ar pasirašyti siunčiamuosius dokumentus, skyriaus darbuotojų parengtus ar kitų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padalinių pateiktus derinti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis ir kitus dokumentus;

2. registruoti gautus dokumentus, skyriaus darbuotojų parengtus ir skyriaus vedėjo pasirašytus dokumentus „Kontoroje“;

3. įvesti skyriaus vedėjo rezoliucijas į „Kontorą“, paskirstyti ir perduoti skyriaus darbuotojams raštus ir kitus dokumentus su skyriaus vedėjo rezoliucijomis, stebėti, ar laikomasi skyriaus vedėjo rezoliucijų ir pavedimų vykdymo terminų, ir nuolat teikti apie tai informaciją skyriaus vedėjui;

4. dalyvauti pagal kompetenciją skyriaus vedėjo rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų, sudarytų klausimams, susijusiems su skyriaus kompetencija, spręsti, darbe, vedėjo pavedimu informuoti skyriaus darbuotojus apie skyriaus vedėjo rengiamus posėdžius, pasitarimus, rengti posėdžių ir pasitarimų protokolus ir juos registruoti;

5. pildyti FVAS skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir laiku pateikti jį atsakingam už darbuotojų darbo laiko apskaitą Savivaldybės administracijos padaliniui, sudaryti darbuotojų atostogų grafiką ir teikti jį tvirtinti;

6. dalyvauti rengiant skyriaus metinį veiklos planą (toliau – MVP), Savivaldybės strateginio veiklos plano (toliau – SVP) skyriaus priemones, jų įgyvendinimo ataskaitą, duomenis suvesti į STRAPIS, pasibaigus ketvirčiui STRAPIS pateikti informaciją apie pasiektas įgyvendinamų priemonių ketvirčio rodiklių reikšmes;

7. dalyvauti pagal savo kompetenciją rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

8. rengti skyriaus dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo, jo registrų sąrašo projektus, sudaryti skyriaus dokumentacijos plano suvestinę;

9. tvarkyti, sudaryti ir saugoti pagal skyriaus dokumentacijos planą skyriaus vedėjo priskirtas dokumentų bylas, tvarkyti skyriaus dokumentų bylų apskaitą, rengti dokumentų naikinimo aktus ir organizuoti atrinktų naikinti bylų sunaikinimą, rengti pažymas apie darbo stažą, išduoti patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus, kitus skyriaus archyve saugomus oficialius dokumentus, reikalingus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

10. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, teikti skyriaus darbuotojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

11. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -7,5
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Sporto  skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2022-05-12

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.