Įstaigos pavadinimas Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
Pareigos Direktorius
Darbo vieta A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas
Reikalavimai Direktorius privalo:
  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovavimo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų;

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turėtų būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);

3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

4. turėti kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

7. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas.

Direktorius privalo veikti Tarnybos naudai.

Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir pavedimais, Tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

Funkcijos
  1. tvirtinti Tarnybos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymus;

2. nustatyti Tarnybos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pedagoginiam psichologiniam darbui, direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir Tarnybos struktūrinių padalinių vedėjų veiklos sritis;

3. nustatyti Tarnybos darbo apmokėjimo sistemą;

4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priimti ir atleisti Tarnybos darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis, juos skatinti;

5. tvirtinti Tarnybos darbo tvarkos taisykles ir darbo reglamentą;

6. rengti darbuotojų tarifikaciją, atostogų grafikus ir juos tvirtinti;

7. sudaryti klientams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

8. vadovauti Tarnybos strateginio plano, Tarnybos metinio veiklos plano rengimui, juos tvirtinti, vadovauti jų vykdymui, organizuoti ir koordinuoti Tarnybos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoti ir vertinti Tarnybos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

9. sudaryti komisijas ir darbo grupes užduotims vykdyti;

10. sudaryti Tarnybos vardu sutartis Tarnybos funkcijoms atlikti;

11. organizuoti Tarnybos dokumentų saugojimą ir tvarkymą;

12. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti Tarnybos turtą, lėšas ir jais disponuoti, rūpintis intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais Tarnybos ištekliais, užtikrinti jų apsaugą, optimalų valdymą ir naudojimą;

13. stebėti, analizuoti, prižiūrėti ir vertinti švietimo pagalbos specialistų ir kitų darbuotojų praktinio darbo rezultatus, prižiūrėti sprendimų vykdymą, rūpintis veiklos kokybe ir darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją ir atestuotis;

14. veikti Tarnybos vardu, atstovauti Tarnybai visose įstaigose ir organizacijose, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

15. organizuoti buhalterinę apskaitą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka disponuoti lėšomis, skirtomis programoms įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, užtikrinti tikslingą biudžetinių ir kitų gautų lėšų ir turto panaudojimą;

16. aiškinti Tarnybos darbuotojams valstybinę ir regioninę švietimo politiką, telkti kolektyvą valstybinės švietimo politikos uždaviniams įgyvendinti, ilgalaikėms ir trumpalaikėms Tarnybos veiklos programoms vykdyti, kelti visuomenės poreikius atliepiančius Tarnybos veiklos tikslus, užtikrinti jų vykdymą, puoselėti demokratinius bendradarbiavimu pagrįstus santykius;

17. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 13,9 iki 14,73
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 28 d. šiuo adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriui 336 kab., Laisvės al. 94A, 44251 Kaunas; el. p adresu: [email protected] arba [email protected] ;

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Jei atranka bus vykdoma nuotoliniu būdu, dokumentų originalai bus sutikrinti iki atrankos konkurso organizatoriaus pasiūlytu būdu ir laiku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai [email protected], [email protected] ; telefonai pasiteirauti (8 37) 42 31 16; (8 37) 20 12 22
Dokumentų priėmimo terminas Paskelbta 2023 m. vasario 2 dieną;

Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 28 dienos;

Atranka 2023 m. balandžio 6 dieną.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.