Įstaigos pavadinimas Kauno specialioji mokykla
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Apuolės g. 11, Kaunas
Reikalavimai Direktorius privalo:
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygi pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei patirtį;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
 4. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis

Funkcijos

         Direktorius atlieka šias funkcijas:

1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, ugdymo planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir kitus darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

3. nustato mokyklos darbo apmokėjimo sistemą;

4. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;

5. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą;

6. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

7. priima mokinius mokyklos savininko nustatyta tvarka;

8. sudaro mokymo  ir kitas sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;

9. vadovaudamasis teisės aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

10. tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

11. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi ir  darbo sąlygas;

12. planuoja mokyklos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;

13. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

14. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;

15. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir tvarkymą;

16. valdo ir naudoja  turtą ir lėšas;

17. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

18. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;

19. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;

20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

21. sudaro mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

22. užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą mokykloje;

23. atstovauja mokyklai kitose institucijose;

24. organizuoja mokyklos buhalterinę apskaitą;

25. sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą mokykloje ir tvirtina finansų (kontrolės) taisykles;

26. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose

Direktorius turi teisę:

1. mokyklos vardu atidaryti sąskaitas bankuose;

2. priimti pagal mokyklos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją sprendimus visais mokyklos veiklos ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti dokumentus, teikti valstybinėms ir Savivaldybės institucijoms informaciją;

3. įgalioti darbuotojus atstovauti mokyklai kitose institucijose;

4. leisti įsakymus, privalomus visiems mokyklos darbuotojams;

5. spręsti kitus su mokyklos veikla susijusius klausimus, remdamasis galiojančiais teisės aktais;

6. turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių

Darbo užmokestis Direktoriaus pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir vadybinę kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal aprašo 1 priedą;;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentai dokumentus turi pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriui (336 kab., Laisvės al. 94A, 44251 Kaunas) tiesiogiai, elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku  iki 2017 m. birželio 20 d. 17:00 valandos.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Telefonas pasiteirauti (8 37) 42 31 16 trumpasis 3816
Dokumentų priėmimo terminas

Konkursas skelbiamas ir dokumentai priimami nuo 2017 m. gegužės 11 d. iki birželio 20 d.

Atrankos data 2017 m. birželio 29 diena

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.