Įstaigos pavadinimas Kauno tautinės kultūros centras
Pareigos Metodininkas (1 etatas)
Darbo vieta A. Jakšto g. 18, Kaunas LT-44275
Reikalavimai Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti pedagogo kvalifikaciją.
Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
Mokėti ne žemesniu nei A2 ar B1 lygiu bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
Mokėti gerai naudotis informacinėmis technologijomis.
Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, kitais įstatymais bei poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais švietimą ir neformalųjį ugdymą, KTKC nuostatais, KTKC Etikos kodeksu, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai vykdyti metodininko pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Funkcijos Organizuoja seminarus, parodas, konferencijas, atvirus užsiėmimus/veiklas, metodines dienas, praktikumus, pedagoginės gerosios patirties metodinius renginius ir sklaidą;

2. rengia ugdytinių poreikius atitinkančias KTKC neformaliojo vaikų švietimo programas;

3. atsako už KTKC Mokinių registro ir abėcėlinės knygos tvarkymą, dalyvauja grupių sudarymo procese bendraudamas ir bendradarbiaudamas su tėvais ir mokytojais;

4. vykdo su neformaliuoju vaikų švietimu (toliau – NVŠ) susijusius tyrimus, veiklos vertinimą ir įsivertinimą;

5. tiria Centro mokytojų etnokultūrinius poreikius, atsižvelgdamas į juos, inicijuoja ir rengia metodinę medžiagą, pritaikydamas ją studijų, ansamblių užsiėmimams;

6. planuoja, organizuoja ir įgyvendina vaikų ir jaunimo vasaros poilsio metu ir kitų atostogų metu organizuojamas pilietinio ir tautinio ugdymo programas;

7. parengia etnokultūrinių edukacinių užsiėmimų vaikams, jaunimui ir suaugusiems programas ir jas įgyvendina;

8. planuoja, organizuoja ir veda vaikų laisvalaikio, pilietines, iniciatyvas, kultūrinius edukacinius, pažintinius, kūrybinius pramoginius renginius, projektus, konkursus ir kitus renginius, orientuotus į savo tautos, taip pat kitų tautų istorinio ir kultūrinio palikimo pažinimą, supratimą ir perėmimą;

9. organizuoja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų (tautodailininkų, dailininkų, mokytojų ir kt.) parodas KTKC;

10. bendradarbiauja su kultūros ir švietimo įstaigomis, kitomis institucijomis organizuojant mokinių etnokultūrinius, edukacinius bei neformaliojo švietimo
renginius;

11. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja miesto ugdymo įstaigų mokytojus etnokultūrinės neformaliojo švietimo veiklos klausimais;

12. bendradarbiauja su KTKC partneriais, dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinime pagal savo kompetenciją;

13. atsako už KTKC knygų ir etnografinių daiktų fondą, Padėkos raštų ir sveikinimų rengimą, raštų redagavimą;

14. rengia projektus, dalyvauja jų įgyvendinime;

15. dalyvauja sudarant ir vykdant KTKC metinius veiklos ir strateginius planus, atsako už direktoriaus įsakymu priskirtų programų, projektų, renginių įgyvendinimą;

16. teikia siūlymus dėl naujovių ir darbo veiklos tobulinimo;

17. vykdo KTKC direktoriaus nustatytus metinius uždavinius, kartą per metus įsivertina, teikia siūlymus naujoms užduotims suformuoti;

18. laiku pasitikrina sveikatą;

19. vykdo kitus direktoriaus pavedimus, susijusius su KTKC metinio veiklos plano įgyvendinimu, neviršijant nustatyto darbo laiko.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6 iki 13
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos; Gyvenimo aprašymas; Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį; Pažyma apie pedagoginio darbo stažą; Santuokos liudijimas (jei diplomas išduotas kita pavarde). Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų kopijas siųsti el. paštu: [email protected]
KTKC raštinė dirba nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 407 135

El.paštas:  [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2023-08-23 17.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.