Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 pareigybė (etatas)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (S. Lozoraičio g. 13, Kaunas)
Reikalavimai
 • Pareigybės paskirtis: vadovauti ūkinei KTU inžinerijos licėjaus veiklai, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ugdymo turinio aptarnavimo darbus – kurti, prižiūrėti edukacines aplinkas, planuoti, organizuoti ir prižiūrėti aptarnaujančio personalo darbą, atlikti viešuosius pirkimus.
 • turėti aukštąjį (bakalauro laipsnis) arba specialųjį aukštesnįjį (baigtą iki 1995 m.) išsilavinimą;
 • turėti analogiško darbo patirties;
 • mokėti lietuvių kalbą;
 • turi žinoti ir išmanyti licėjaus ūkio tvarkymui keliamus reikalavimus:
 • mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis technikos priemonėmis, naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, duomenis, apibendrinti informaciją;
 • efektyviai planuoti ir organizuoti savo darbo laiką, gebėti dirbti individualiai ir komandoje;
 • gebėti organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, jiems vadovauti, vesti aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitą;
 • mokėti vesti medžiagų ir turto apskaitą, įforminti pirkimus, nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis, nematerialiniu turtu susijusią apskaitą;
 • turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktuose numatytus pažymėjimus;
 • gerai išmanyti darbų saugą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą, viešuosius pirkimus, sanitarijos higienos reikalavimus, žinoti šias sritis reglamentuojančius teisės aktus;
 • išmanyti apie pastatų priežiūrą, vidaus patalpų remontą, šildymą, vėdinimą, vandentiekį, elektros ūkį ir jų valdymo įrengimus;
 • būti pareigingu, diplomatišku, savarankišku, sąžiningu, komunikabiliu, numatyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus;
 • tobulinti asmeninę ir profesinę kompetencijas;
 • laikytis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, neplatinti informacijos, kuri laikoma konfidencialia;
 • laikytis profesinės etikos reikalavimų;
 • įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
 • tausoti įstaigos nuosavybę;
 • laikytis saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 • Privalumai:– patirtis analogiško darbo srityje;

  – patirtis viešųjų pirkimų srityje;

  – darbas dokumentų valdymo sistemose (DVS), pageidautina DVS „Kontora“,

  Buvusių darboviečių rekomendacijos.

Funkcijos
 • Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams funkcijos:
 • organizuoja licėjaus pagalbinių darbuotojų darbą, rengia nepedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus;
 • organizuoja viešuosius pirkimus, derina perkamų paslaugų sutartis, pildo duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų IS bazėje bei kitose numatytose informacinėse sistemose;
 • užtikrina, kad licėjaus ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, ūkinis inventorius funkcionuotų normaliai, nesukeldamas licėjaus veiklos sutrikimų teritorijos poilsio, sporto ir kt. vietose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai;
 • rūpinasi, kad prie licėjaus pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;
 • nustatytu laiku organizuoja licėjaus pastato ir jų konstrukcijų sezonines bei eilines apžiūras, organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimo darbų atlikimą;
 • žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo licėjaus pastato stogo, nuo licėjaus teritorijoje esančių kelių ir takų, vykdo kelių ir takų barstymą smėliu;
 • užtikrina, kad būtų laiku atliktas licėjaus patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai;
 • užtikrina, kad būtų laiku atliktas licėjaus šildymo sistemos paruošimas rudens ir žiemos sezonui;
 • organizuoja licėjaus aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrengimais, klasių ir kabinetų aprūpinimą trijų dydžių suolais arba stalais ir kėdėmis pagal poreikį;
 • užtikrina, kad darbuotojams būtų parengtos darbų saugos, civilinės saugos, higienos, priešgaisrinės instrukcijos, atlieka darbuotojų instruktavimą;
 • nustatyta tvarka veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą;
 • organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą;
 • užtikrina, kad visos licėjaus patalpos kasdien būtų valomos drėgnuoju būdu atidarius langus;
 • organizuoja licėjaus aprūpinimą dezinfekavimo priemonėmis (plovikliais, valikliais), kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija;
 • reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad klasės, kabinetai, dirbtuvės būtų valomi po pamokų ar būrelių veiklos, esant reikalui, valomi pakartotinai;
 • atsiradus valgykloje graužikų, vabzdžių ar parazitų, organizuoja valgyklos dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją;
 • kontroliuoja, ar tvarkingos klasių, kabinetų, aktų, sporto salės, technologijų kabineto, valgyklos, medicinos kabineto, tualetų tiek natūralaus, tiek mechaninio vėdinimo sistemos, ar jos efektyviai dirba, ar tvarkinga chemijos kabineto traukos spinta;
 • kontroliuoja, ar licėjaus pranešimo apie gaisrą ir signalizacijos sistema patikimai veikia;
 • tikrina, ar tvarkingas licėjaus priešgaisrinis vandentiekis, ar vidaus vandentiekio gaisriniai čiaupai turi žarnas ir švirkštus;
 • tikrina, ar priėjimai prie gaisrinių čiaupų, ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, laiptai neužkrauti daiktais;
 • pasirūpina, kad būtų parengtas rašytinis planas ir žmonių evakavimo planas bei pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą;
 • užtikrina, kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti visi darbuotojai;
 • pasirūpina, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai;
 • moko ir instruktuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrina, kad būtų parengta licėjaus priešgaisrinės saugos instrukcija;
 • vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, organizuoja jų profesinį tobulinimą
 • vykdo tiesiogiai pavaldžių darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolę;
 • organizuoja ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimo į įstaigą apskaitą, teritorijos ir jos prieigų stebėjimą;
 • rengia atsiskaitymų projektus, teikia informaciją išorės institucijoms dėl pastatų eksploatavimo, ūkio reikalų, priešgaisrinės ir civilinės saugos bei kitais klausimais savo kompetencijų ribose;
 • dalyvauja planuojant ir skirstant finansinius ir materialinius išteklius, teikia pasiūlymus licėjaus strateginiam planui, metinei veiklos ataskaitai, biudžeto sąmatai;
 • rengia pavaldžių darbuotojų priėmimo ir darbo organizavimo dokumentų projektus, lokalinius teisės aktus; kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą.
 • reikalauja, kad licėjaus darbuotojai laikytųsi priešgaisrinio elgesio taisyklių, kad baigę užsiėmimus išjungtų visus elektros prietaisus;
 • neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti, vartoti alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;
 • vykdo ilgalaikių ir trumpalaikių sutarčių kontrolę;
 • vykdo kitus teisėtus licėjaus direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus
Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbuotojo darbo stažą (profesinį bei vadovaujamo darbo). Pareiginės algos koeficientas: 9,7 – 15,00

Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): nuo 1804,20 Eur iki 2790,00 Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Asmens dokumento kopija
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
  • Gyvenimo aprašymas (CV)
  • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
  • Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (pretendentams į darbuotojo pareigas)
  • Profesinę patirtį (stažą) pagrindžiantis dokumentas
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimas
  • Papildomą kompetenciją(-as) įrodančių dokumentų kopija(-os)

  Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://vtd.lrv.lt/

Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems nurodytų dokumentų, ar sutikrinant juos nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pokalbis žodžiu. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos bei kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą konkurse  bus informuojami ir kviečiami el. paštu, nurodytu pateiktame prašyme ar CV.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. (8 37) 34 58 75 arba 868269974

Dokumentų priėmimo terminas Skelbimas galioja: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, t. y.­­ iki 2023-07-03.

Pokalbis su pretendentais vyks: 2023 m. liepos 10 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.