Įstaigos pavadinimas Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC), įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos buveinė – Pramonės pr. 4A, Kaunas, (kodas–300092998)
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Pramonės pr. 4A, Kaunas
Reikalavimai

Direktoriui keliami šie specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį, turėti ne mažesnę kaip 1 metų ūkinės komercinės veiklos darbo patirtį;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, bei kitus viešosios įstaigos veiklai aktualius teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;

4. išmanyti aplinkosaugos vadybos sistemas;

5. suprasti viešosios įstaigos veiklos specifiką ir technologinius procesus, žinoti ir mokėti taikyti viešosios įstaigos veikloje ekonomikos, mokesčių sistemos ir bendravimo psichologijos pagrindus;

6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis): MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, ir kt.;

7. mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. būti nepriekaištingos reputacijos, pareigingu, iniciatyviu, darbščiu, sąžiningu, gebėti bendrauti, laikytis etikos taisyklių.

*Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

*Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos

Direktoriaus funkcijos yra šios:

1. organizuoja Įstaigos veiklą ir įgyvendina Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;

2. sudaro Įstaigos vardu sandorius;

3. pasirašo Įstaigos dokumentus;

4. atstovauja Įstaigą teismuose, valstybinėse ir savivaldybių institucijose;

5. suteikia įgaliojimus kitiems Įstaigos darbuotojams toms funkcijoms, kurios jiems priskirtos vykdyti;

6. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą;

7. formuoja ir Įstaigos dalininkų susirinkimui teikia tvirtinti Įstaigos organizacinę struktūrą, pareigybių sąrašus;

8. leidžia įsakymus, reguliuojančius Įstaigos darbuotojų darbą ir Įstaigos veiklą;

9. priima į darbą ir atleidžia iš darbo Įstaigos darbuotojus, kurių priėmimas į darbą ar atleidimas nepriskirtas kitų Įstaigos organų kompetencijai, sudaro su jais darbo sutartis, nustato darbuotojų priėmimo į darbą tvarką;

10. tvirtina Įstaigos vidaus darbo taisykles, darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemas; darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

11. skiria Įstaigos darbuotojams paskatas ar nuobaudas, nustato pagrindinius personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis;

12. kontroliuoja ir užtikrina darbo drausmės laikymąsi;

13. kartu su Įstaigos valdyba nustato prioritetines Įstaigos veiklos plėtojimo kryptis;

14. organizuoja investicinių projektų, verslo planų, reorganizavimo projektų ir finansinės būklės gerinimo programų rengimą, teikia juos svarstyti Įstaigos valdybai;

15. organizuoja einamųjų metų Įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą bei teikia ją tvirtinti Įstaigos valdybai;

16. tvirtina metinius dokumentus;

17. organizuoja Įstaigos visuotinių dalininkų susirinkimų ir valdybos sprendimų (nutarimų), auditoriaus bei dalininkų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, taip pat Įstaigos veiklos klausimų sprendimą;

18. atsižvelgdamas į Įstaigos įstatais ir pareiginiais nuostatais nustatytas teisių ribas, atlieka operacijas su Įstaigos turtu;

19. atidaro ir uždaro Įstaigos sąskaitas banke;

20. teikia Įstaigos valdybai svarstyti ir įvertinti parengtus finansinės atskaitomybės dokumentų projektus, ūkinės veiklos strategiją, gamybos ir valdymo organizavimą, finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, kreditų būtinumą ir kreditavimo sąlygas, Įstaigos finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas (pinigų srautų prognozes), inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis, audito rezultatus;

21. kontroliuoja atliekamų finansinių-buhalterinių operacijų teisėtumą, Įstaigos reikalų būklę, pavaldinių darbo kokybę, vertina jų darbo rezultatus ir daro jiems reikiamą įtaką;

22. Įstaigos visuotiniams dalininkų susirinkimams teikia Įstaigos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Įstaigos veiklos atskaitą ir kitą informaciją, reikalingą darbotvarkės klausimams svarstyti;

23. sudaro sąlygas auditoriui vykdyti Įstaigos įstatų ir auditoriaus darbo reglamente numatytas funkcijas;

24. palaiko ryšius su visuomene, savivaldybėmis, valstybinėmis ir ES institucijomis, įgyvendinant ir administruojant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemą;

25. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo reikalavimus, užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas įstaigoje;

26. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Įstaigos įstatais nustatytas direktoriaus funkcijas.

Darbo užmokestis Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 14,5.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes);

4. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje užpildytą pretendento anketą;

5. savo, kaip Kauno RATC vadovo, veiklos programą.

Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai, komanda.kaunas.lt ir www.kaunoratc.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 331 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-04-07

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.