Įstaigos pavadinimas Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas (toliau – Įstaiga), įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos buveinė – M. Daukšos g. 34, Kaunas, (kodas–302573681)
Pareigos Direktorius
Darbo vieta M. Daukšos g. 34, Kaunas
Reikalavimai

Direktoriui keliami šie specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių/humanitarinių mokslų srityje;

2.  turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį kultūros paveldo srityje;

3. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu, kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

4. išmanyti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei vietos valdžios ir savivaldos institucijų nutarimus, kitų institucijų metodinius ir normatyvinius dokumentus reglamentuojančius kultūros paveldo sritį, o ypač Kauno tvirtovės specifiką

5. išmanyti įstatyminius darbo organizavimo pagrindus;

6. išmanyti viešosios įstaigos valdymo principus, profilį, specializaciją, darbo ir veiklos specifiką;

7. sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti argumentuotas išvadas;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kt.;

9. turėti kultūros paveldo programų ir projektų vykdymo patirtį;

10. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus;

11. išmanyti bendravimo psichologijos pagrindus, būti pareigingu, iniciatyviu, darbščiu, sąžiningu, gebėti bendrauti, laikytis etikos taisyklių.

Direktorius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, viešosios įstaigos įstatais, viešosios įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, šia pareigine instrukcija.

*Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

*Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos
 1. Pagal galiojančius įstatymus vadovauti viešosios įstaigos darbui, organizuoti įstaigos veiklą, rengti veiklos planus ir teikti juos tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui.
 2. Spręsti visus klausimus pagal jam suteiktas teises, pavesti ir kontroliuoti atskirų funkcijų vykdymą kitiems viešosios įstaigos darbuotojams
 3. Priimti ir atleisti darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis.
 4. Skirti priimtiems darbuotojams paskatinimus bei nuobaudas.
 5. Tvirtinti viešosios įstaigos darbo tvarkos taisykles, kolektyvinę sutartį, darbuotojų pareigines instrukcijas, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius atlygius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, leisti įsakymus.
 6. Užtikrinti, kad būtų skatinamas kiekvieno darbuotojo materialinis suinteresuotumas ir atsakingumas už jam paskirtą darbą bei viso kolektyvo darbo rezultatus, o darbo užmokestis būtų mokamas laiku.
 7. Kontroliuoti, kaip laikomasi darbo disciplinos.
 8. Nustatyti viešosios įstaigos veiklos sritis, kuriose turi teisę savarankiškai veikti ir sudaryti viešosios įstaigos sandorius kiti darbuotojai.
 9. Įgyvendinti ir kontroliuoti savalaikį atsiskaitymą su biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais, tiekimo bei rangovinėmis organizacijomis.
 10. Kontroliuoti, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės – buhalterinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles.
 11. Kontroliuoti ir priminti darbuotojams, kad už dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji tuos dokumentus.
 12. Kontroliuoti viešojoje įstaigoje įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įsakymų bei nurodymų savalaikį ir teisingą įgyvendinimą.
 13. Patvirtinti viešosios įstaigos darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius.
 14. Viešosios įstaigos vardu pasirašyti sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus.
 15. Atstovauti viešajai įstaigai teismuose, valstybinėse, visuomeninėse ir kitose įstaigose bei organizacijose.
 16. Rengti ir teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui metinę finansinę atskaitomybę bei praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą.
 17. Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.
 18. Įgyvendinti priemones, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.
 19. Neleisti darbuotojui dirbti tą dieną, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
 20. Rūpintis naujų kvalifikuotų viešosios įstaigos darbuotojų ruošimu, numatant viešosios įstaigos perspektyvą.
 21. Teikti pasiūlymus, svarstant bei sudarant viešosios įstaigos perspektyvinius planus dėl viešosios įstaigos naujų paslaugų teikimo ar paslaugų sferos praplėtimo.
 22. Reikalauti, kad pavaldūs viešosios įstaigos darbuotojai dirbtų kuo efektyviau, siekiant ekonomiškų ir našių finansinių rodiklių.
 23. Peržiūrėti ir tvirtinti dokumentaciją.
 24. Domėtis viešosios įstaigos siūlomų paslaugų realizavimu, dalyvauti parodose ir mugėse.
 25. Prognozuoti viešosios įstaigos veiksmų strategiją ir programą.
 26. Numatyti ir organizuoti perspektyvių priemonių viešosios įstaigos reorganizavimui ir vystymui įdiegimą.
 27. Siekti geresnių rezultatų viešosios įstaigos veikloje.
 28. Skatinti laisvą kūrybinę iniciatyvą ir kiekvieno darbuotojo atsakomybę už jam pavestų darbų įvykdymą, protingą riziką darbe bei viešosios įstaigos vardo saugojimą.
Darbo užmokestis Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes);

4. Užpildytą pretendento anketą;

5. savo, kaip Įstaigos direktoriaus, veiklos programą.

Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai, komanda.kaunas.lt ir www.kaunoratc.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 331 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-05-12

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.