Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis“Želmenėlis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1et pareigybės)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis “Želmenėlis“ ( V.Krėvės 95, Kaunas)
Reikalavimai

– Turėti aukštąjį universitetinį (ne žemesnį magistro laipsniui) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

–  geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);

– išmanyti ir griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo, bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų;

–   būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

–   išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokymo tikslus, uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

–   būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, tolerantišku, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje, kurti bendruomeniškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius.

–      mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office programomis, internetu;

–      turėti patirties personalo valdymo ir administravimo srityse;

–      mokėti dirbti personalo valdymo sistemose „Personalas“ bei pedagogų registras;

–      mokėti dirbti elektroninių dokumentų valdymo sistemomis (DVS);

–      turėti patirties mokinių duomenų valdymo srityse: darbas su sistemomis „Mokinių registras“, statistinių ataskaitų teikimo sistema ŠVIS, elektroninio dienyno administravime;

–      gebėti tiksliai vertinti situaciją, bendrauti ir bendradarbiauti su žmonėmis, turėti organizacinius sugebėjimus;

–      būti susipažinus su ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programomis;

–      privalo būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius, licėjaus lokaliniais dokumentais ir jais vadovautis vykdant funkcijas.

Privalumai:

– darbo patirtis su sistemomis: „Pedagogų registras“, „Mokinių registras“,  UAB “Nevda“ sistema „Personalas“;

– gebėjimas koordinuoti ugdymo veiklą;

– patirtis vadybinio, administracinio darbo srityje;

– darbo patirtis dokumentų valdymo (DVS) sistema „Kontora“;

– Google įrankių paketo (Meet, Classroom, Forms ir kt.) bei ZOOM ir TEAMS taikymas darbe.

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis žodžiu. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos bei kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą konkurse  bus informuojami ir kviečiami el. paštu, nurodytu pateiktame prašyme

Funkcijos

– koordinuoti kuruojamų mokytojų, švietimo pagalbos ir menų pedagogų veiklas bei vykdyti veiklos rezultatų duomenų analizę ir kaupimą, teikti siūlymus dėl ugdymo tobulinimo;

– užtikrinti sklandų įstaigos personalo valdymo procesą,

– rengti vidinių dokumentų: įsakymų, raštų, pranešimų projektus,

– vykdyti personalo atrankos organizavimo veiklą;

– tikrinti pareigybių aprašymų atitikimą teisės aktų reikalavimams, juos nuolat tikslinti, pagal poreikį, kruopščiai laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymų, atsakingoms institucijoms teikti ataskaitas, susijusias su įstaigos personalo kaita ir kt.

– dalyvauti komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, rengti komisijų išvadas dėl galimų tarnybinių ar darbo drausmės pažeidimų;

– administruoti elektroninį dienyną;

–  užtikrinti savalaikį duomenų valdymą sistemoje STRAPIS;

– organizuoti ilgalaikių planų derinimą, programų, naujų ugdymo formų, metodų aptarimus ir gerosios patirties sklaidą;

– organizuoti prevencinę, bendradarbiavimą su atsakingomis institucijomis;

– organizuoti apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

– rengti, rinkti ir analizuoti informaciją susijusią su ugdymo veikla, mokinių pasiekimų ir  pažangos vertinimu;

– rengti lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

– rengti ir vykdyti direktoriaus įsakymų projektus;

– rengti ir vykdyti darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su darželio savivaldos institucijomis;

– rengti statistinių duomenų ataskaitas;

– stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti įstaigos bendruomenę;

– įvertinti pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikį ir padėti juos organizuoti;

– teikti direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

– vykdyti kitas direktoriaus nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (koeficientas 10,3 – 10,5).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);
  • Gyvenimo aprašymą, parengtą „Europass CV“ formatu, lietuvių kalba;
  • Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinį pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);
  • Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: Papildomai būtina pateikti: nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

El. [email protected], arba [email protected] , telf 837 312430

Dokumentų priėmimo terminas

Skelbimas galioja iki: 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, t. y.­­ iki 2021-04-30

Pokalbis su pretendentais vyks: 2021 m. gegužės 3 d. Įdarbinimo data aptariama su laimėtoju individualia tvarka.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.