Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas (savivaldybės gydytojas)
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius
Reikalavimai

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos ar reabilitacijos krypties išsilavinimą;

2. turėti 3 metų darbo patirtį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį (darbo patirties reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas);

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijos yra šios:

1. siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus darbą ir jam priskirtų funkcijų įgyvendinimą:

1.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą;

1.2. inicijuoti ir organizuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais projektų rengimą ir šių dokumentų pateikimą;

1.3. paskirstyti užduotis darbuotojams, numatyti ir įgyvendinti vidaus kontrolės priemones, skirtas sveikatos priežiūros specialistų veiklos priežiūrai;

1.4. inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, techninių specifikacijų, reikalavimų tiekėjams bei sutarčių projektų rengimą ir užtikrinti sutarčių vykdymo kontrolę;

2. organizuoti Savivaldybės teritorijoje Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų,  Savivaldybės strateginiame plėtros plane ir Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauti juos įgyvendinant, siekiant įgyvendinti sveikatos politiką Savivaldybės teritorijoje

3. siekiant užtikrinti tinkamą asmens bei visuomenės sveikatos priežiūrą:

3.1. pagal kompetenciją vykdyti Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoti jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo srityse, organizuoti Savivaldybės teritorijos gyventojų sveikatos būklės ir jos rizikos veiksnių analizę, teikti išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

3.2. pagal kompetenciją prižiūrėti, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, vykdyti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

3.3. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl  lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo, dėl griežtesnių, negu teisės aktuose numatyti, reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje Savivaldybės teritorijoje, kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

4. organizuoti ir koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais,  koordinuoti socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybės sveikatinimo veiklą, siekiant pagerinti bendradarbiavimą tarp įvairių sektorių institucijų;

5. pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės teritorijoje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu, organizuoti teisės aktuose nustatytų funkcijų žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje vykdymą, siekiant apsaugoti gyventojus nuo užkrečiamųjų ligų;

6. organizuoti ir kontroliuoti informacijos, reikalingos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, teikimą, dalyvauti planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauti įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus, siekiant įgyvendinti Savivaldybės politiką sveikatos saugos ir stiprinimo srityje;

7. organizuoti ir kontroliuoti išvadų ir pasiūlymų dėl globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių paskyrimo neveiksniems ar ribotai veiksniems asmenims teikimą, pareiškimų dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais rengimą ir Savivaldybės sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimą visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose ir kitose institucijose, siekiant užtikrinti globėjų (rūpintojų) veiklos priežiūrą bei kontrolę ir globos institucijos funkcijų atlikimą;

8. organizuoti tyliųjų gamtos  ir aglomeracijos zonų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, nustatymą ir triukšmo stebėseną (monitoringą) tyliosiose zonose, rengti triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles, aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius, triukšmo prevencijos veiksmų planus, siekiant užtikrinti aplinkos triukšmo valdymą ir sumažinti jo neigiamą poveikį gyventojų sveikatai;

9. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

10. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, organizuoti pareiškimų ir skundų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais nagrinėjimą, spręsti šiuos klausimus pagal savo įgaliojimus, rengti raštus valstybinės valdžios institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir gyventojų prašymus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

11. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai

Darbo užmokestis A lygis 15 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 12 22
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-10-17

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.