Įstaigos pavadinimas VšĮ „Nacionalinis žiedas”
Pareigos

Direktorius

(Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Darbo vieta Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno r. savivaldybė
Reikalavimai

Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo arba vadybos studijų krypties (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 5 vadovavimo juridiniam asmeniui darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų veiklą ir finansavimą, darbo santykius;
4. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
5. gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7. mokėti savarankiškai planuoti savo darbą ir organizuoti įstaigos veiklą, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, formuluoti išvadas, pasiūlymus;
8. būti nepriekaištingos reputacijos

Funkcijos Įstaigos direktorius atlieka šias funkcijas:
1. vadovauja įstaigai, planuoja, organizuoja ir koordinuoja įstaigos veiklą, įgyvendinant įstaigai pavestas funkcijas;
2. užtikrina efektyvų įstaigos darbą, atsako už įstaigai nustatytų tikslų pasiekimą ir įstaigai pavestų funkcijų tinkamą atlikimą;
3. rengia investicinius ir kitus įstaigos veiklos plėtros planus ar projektus;
4. užtikrina įstaigos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę;
5. užtikrina, kad įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos įstatų reikalavimų;
6. veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
7. tvirtina įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus, įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;
8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
9. teikia siūlymus įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl įstaigos įstatų keitimo, įstaigos teikiamų paslaugų kainų ir jų nustatymo taisyklių bei pasiūlymus dėl vidaus kontrolės tvarkos;
10. sudaro ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Juridinių asmenų registrui įstaigos finansinę atskaitomybę;
11. parengia ir pateikia eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą, užtikrina jos pateikimą Juridinių asmenų registrui ir paskelbimą įstaigos interneto tinklalapyje;
12. vykdo su įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimu susijusius įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo pavedimus;
13. teisės aktų nustatytais atvejais ar atskiru įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo prašymu atsiskaito įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui už įstaigos veiklą;
14. registruoja įstaigos dalininkus, šaukia visuotinį įstaigos dalininkų susirinkimą;
15. dalininkams prašant, teikia jam reikalingą, su įstaigos veikla susijusią informaciją;
16. užtikrina, kad atliekant patikrinimus auditoriui būtų pateikti visi reikalingi įstaigos dokumentai auditui įvykdyti;
17. užtikrina įstaigos dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
18. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, ir veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės įgyvendinimą;
19. kontroliuoja paties priimtų įsakymų įgyvendinimą;
20. užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje, tinkamų darbo sąlygų įstaigos darbuotojams sudarymą;
21. atstovauja įstaigai teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir kitose organizacijose;
22. atlieka kitas, su įstaigos veikla susijusias, įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose viešosios įstaigos vadovui nustatytas funkcijas
Darbo užmokestis
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo arba vadybos studijų krypties (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. gebėjimą dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu išmanymą patvirtinantį dokumentą;
5. anglų kalbą B2 lygiu mokėjimą patvirtinantį dokumentą;
6. gyvenimo aprašymą;
7. užpildytą pretendento anketą;
8. pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
9. ne mažiau kaip 5 metų vadovavimo juridiniam asmeniui darbo patirtį įrodantį dokumentą;
10. papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui arba siųsti registruotu laišku. Kartu su dokumentų originalais, pretendentas privalo pateikti ir privalomų pateikti dokumentų kopijas.
Tel. (8-5)2336052
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

[email protected]

Pretendentų atrankos būdas – pretendento veiklos programos vertinimas ir pokalbis

Dokumentų priėmimo terminas 2016-11-18

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.