Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
Darbo vieta Rotušės 29, Kaunas
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti meno studijų srities architektūros krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos ar architektūros srityje;

3. turėti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, paveldo tvarkybos reglamentais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, statybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir naudojimą;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. tikrinti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatytą nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos tvarką, įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių nusižengimų protokolus;

2. rengti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis su šių objektų valdytojais (toliau – valdytojai);

3. teikti išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus, parengti projektiniai pasiūlymai ar projektai atitinka paveldosaugos reikalavimus, teikti valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;

4. rengti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų ir Savivaldybės saugomose kultūros paveldo vietovėse esančių kultūros paveldo statinių projektavimo sąlygas tvarkybos darbų projektams rengti ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus tvarkomųjų statybos darbų projektams rengti, sudaryti ir išduoti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, dalyvauti Teritorijų planavimo komisijos darbe, organizuoti teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, rengimą;

5. rengti leidimus atlikti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, kontroliuoti tokiuose objektuose atliekamų tvarkybos darbų eigą ir kokybę, organizuoti tokių tvarkybos darbų priėmimo procedūras, prižiūrėti saugomose teritorijose esančių Savivaldybės paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų ir vietovių naudojimą ir juose atliekamus tvarkybos darbus, kontroliuoti, kaip užtikrinama Savivaldybės saugomų objektų, vietovių apsauga ir kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo planuojant ir vykdant veiklą;

6. inicijuoti kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimą ir organizuoti jų vykdymą, dalyvauti rengiant kultūros paveldo objektų tvarkymo, apskaitos, švietimo ir jų pažinimo sklaidos programas;

7. tarpininkauti tarp valdytojų ir Departamento: priimti valdytojų prašymus, perduoti juos Departamentui su savo pasiūlymais, teikti atsakymus valdytojams, peržiūrėti ir pateikti Departamentui išvadas su pasiūlymais dėl valdytojų, ketinančių tvarkyti kultūros paveldo objektus;

8. inicijuoti viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoti sutarčių vykdymą, teikti pasiūlymus Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl Savivaldybės objektų, turinčių paveldosauginės vertės požymių, įrašymo į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, inicijuoti jų paskelbimą Savivaldybės saugomais ir vykdyti vertingų Savivaldybės kultūros paveldo objektų apskaitą;

9. teikti informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauti planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauti įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus, informuoti Departamentą apie Savivaldybės priimtus sprendimus paveldosaugos klausimais, bendradarbiauti su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje, nagrinėti gyventojų, įstaigų, įmonių, organizacijų pasiūlymus, skundus ir rengti jiems atsakymus;

10. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoti skyriaus dokumentų valdymo procedūras, rengti dokumentacijos planus ir dokumentų registrų sąrašus;

11. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis   922 Eur. (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pateiktų dokumentų originalus):

1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą (toliau – gyvenimo aprašymas);

2. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą;

3. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.

Dokumentų priėmimo vieta

 Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected]laiško pavadinimas „Dėl Kultūros paveldo skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Gintarė Jokubynaitė, tel. 20 74 92; el. p. [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-06-19

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.