Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo srityje ar viešojo administravimo įstaigose;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, žemės naudojimą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Power Point;

5. mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. siekiant užtikrinti efektyvų nekilnojamojo turto valdymą ir disponavimą juo:

1.1. analizuoti nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumą, racionalumą ir panaudojimo galimybes, nustatyti nekilnojamojo turto poreikį Savivaldybės funkcijoms atlikti, rengti siūlymus dėl jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

1.2. rengti teisės aktų projektus dėl nekilnojamojo turto perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kitoms valstybės įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, institucijoms, vykdyti nekilnojamojo turto perdavimo procedūrą;

1.3. analizuoti galimybę suteikti juridiniams asmenims nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, rengti su tuo susijusių teisės aktų projektus, vykdyti nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais procedūras;

1.4. analizuoti nekilnojamojo turto nuomos kainas rinkoje, teikti siūlymų dėl siūlomo išnuomoti turto kainos, rengti su nuoma susijusių teisės aktų projektus ir dokumentus Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijai, vykdyti nekilnojamojo turto nuomos procedūras;

1.5. kontroliuoti nekilnojamojo turto nuomos, panaudos ir patikėjimo sutartyse numatytų sąlygų vykdymą, valdyti ir kontroliuoti su sutartimis susijusius mokėjimus, administruoti skolas, vykdyti sutarčių nutraukimo prieš terminą procedūras;

1.6. dalyvauti nekilnojamojo turto apžiūrose, įvertinti turto būklę, rengti apžiūros aktus, organizuoti priemones dėl neteisėtai naudojamo nekilnojamojo turto atlaisvinimo, bendradarbiauti su antstoliais iškeldinimo iš neteisėtai užimto nekilnojamojo turto ir skolų išieškojimo klausimais, dalyvauti vykdant iškeldinimo procedūras;

1.7. rengti siūlymus dėl nekilnojamojo turto įtraukimo į viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, inicijuoti žemės sklypų, priskirtų viešame aukcione parduotinam nekilnojamajam turtui, formavimą ir įregistravimą, užtikrinti, kad nekilnojamasis turtas būtų tinkamai parengtas pardavimui, rengti ir  teikti tinkamai parengtus dokumentus pardavimus organizuojančiam specialistui;

1.8. tikrinti nekilnojamojo turto teisinės būklės (nurodytos Nekilnojamojo turto registro dokumentuose) atitiktį realiai būklei, nagrinėti problemas, susijusias su nekilnojamojo turto registruose registruotų duomenų neatitiktimi realiems turto duomenims, teikti siūlymus problemoms spręsti, rengti užsakymus paslaugų teikėjui nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti, inicijuoti naujų kadastro objektų statiniuose formavimą ir organizuoti teisinį registravimą Savivaldybės vardu ir įtraukimą į Savivaldybės buhalterinę apskaitą;

2. rengti nekilnojamojo turto nuomos, panaudos ir patikėjimo sutarčių, susitarimų dėl jų pakeitimo ar nutraukimo projektus, turto perdavimo ir priėmimo aktus, organizuoti šių sutarčių ir aktų suderinimą ir pasirašymą, registruoti turto perdavimo ir priėmimo aktus, siekiant užtikrinti tinkamą nekilnojamojo turto perdavimą;

3. rengti teisės aktų dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ar patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti projektus, vykdyti įstatymais priskirto nekilnojamojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras, siekiant užtikrinti tinkamą valstybės nekilnojamojo turto naudojimą;

4. siekiant užtikrinti, kad nekilnojamasis turtas būtų racionaliai valdomas:

4.1. inicijuoti ir organizuoti naudotojams neperduoto nekilnojamojo turto remontą, apsaugą, techninę priežiūrą, jam priskirtų teritorijų tvarkymą;

4.2. organizuoti nekilnojamojo turto administravimą, vykdyti jo priežiūrą, deklaruoti naudotojams neperduotų patalpų skaitiklių rodmenis komunalines paslaugas teikiančioms organizacijoms, rengti dokumentus, reikalingus mokėjimui už suteiktas komunalines paslaugas ir administravimą vykdyti;

4.3. rengti dokumentus Nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų (negyvenamųjų) daiktų apžiūros komisijai dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, rengti teisės aktų dėl nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, jų nurašymo projektus, inicijuoti nurašyto turto griovimo procedūrą, teikti dokumentus dėl nekilnojamojo turto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro ir išbraukimo iš Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

5. pagal savo kompetenciją pildyti elektronines nekilnojamojo turto duomenų bazes, užtikrinti duomenų teisingumą, rengti duomenų pokyčių analizes, pagal nekilnojamojo turto duomenų bazėse sukauptus duomenis sudaryti duomenų sąrašus ir ataskaitas, siekiant valdyti operatyvią ir teisingą informaciją apie Savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą;

6. sudaryti nekilnojamojo turto dokumentų bylas pagal objektus, tvarkyti jas ir saugoti, perduoti saugotinus dokumentus į skyriaus archyvą, siekiant užtikrinti, kad jie būtų efektyviai valdomi ir naudojami;

7. registruoti dokumentų valdymo sistemoje dokumentus pagal savo kompetenciją, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų valdymą;

8. dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

9. bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, rengti atsakymus į prašymus, skundus ir Savivaldybės tarybos narių paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-07-09

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.